Inhoud


Deel 1 Algemene informatie 6

1Schoolbestuur 7

2Pedagogisch project 8

2.1PPGO! 9

2.2Pedagogisch project van de school 9

2.3Onderwijsloopbaanbegeleiding in Scholengroep Antigon 10

3Levensbeschouwelijke kentekens 11

4Organisatie van de schooluren en vakantieregeling 11

5Voor- en naschoolse opvang 12

6Samenstelling van de scholengemeenschap 12

7Het begeleidend centrum voor leerlingenbegeleiding 13

8Algemene klachtenprocedure 14

9Inschrijving en leerplicht 16

9.1Inschrijving 16

9.2Weigering tot inschrijving 17

9.3Schoolverandering 18

9.4Regelmatige leerling 18

9.5Leerplicht en geregeld schoolbezoek 18

Deel 2 Decretaal verplichte informatie en regelgeving 19

1Studiereglement 20

1.1In het kleuteronderwijs 20

1.2In het lager onderwijs 22

2Beroepsprocedure tegen het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs 24

2.1Bezwaar 24

2.2Beroep 24

2.4Annulatieberoep 25

3Engagementsverklaring 25

4Bijdrageregeling 27

5Participatie 29

6Rookbeleid 30

7Reclame en sponsoring 30

8Activiteiten extra muros 30

9Afwezigheden 31

10Afwezigheid wegens revalidatie tijdens de lestijden 35

11Onderwijs voor zieke jongeren – tijdelijk onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs 36

12Leefregels 36

12.1Ordemaatregelen 36

12.2Bewarende maatregel 37

12.3Tuchtmaatregelen 38

12.4Beroepsprocedure bij definitieve uitsluiting 39

13Overdracht leerlingengegevens bij schoolverandering 40

Deel 3 Afspraken en informatie 41

1Kledij, orde, veiligheid, hygiëne 42

1.1Algemeen 42

1.2In de klas 42

1.3Op de speelplaats 42

1.4In het toilet (plasbeleid) 43

1.5In het schoolrestaurant 43

1.6Bij het begin en einde van de lessen en activiteiten 43

1.7Tijdens de opvang (georganiseerd door de school of onder verantwoordelijkheid van de school) 44

1.8Buitenschoolse activiteiten 45

2Privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal 45

3Ziekte, ongeval 48

3.1Medicatie 48

4Gebruik van gsm en andere technologische apparatuur 48

5Aandachtspunten 48

Deel 4 51

Bijlagen 51

Bijlage : CLB en rechten en plichten van ouders en leerlingen 52

1CLB 52

2Wat doet een centrum voor leerlingenbegeleiding? 53

3Werkingsprincipes 53

4Begeleiding en centrumondersteuning 54

5Vraaggestuurde begeleiding 55

6Verplichte begeleiding 56

7Centrumondersteuning 60

8Opdrachten inzake verslaggeving voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (M-decreet) 60

9Multidisciplinair dossier 64

10Klachtenprocedure 67

11Ik ben niet langer ingeschreven in mijn school. Welk CLB begeleidt me? 67

Modelformulier privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal 68

Afzonderlijk document: ziekte, ongeval en medicatie 69

Pedagogisch project en schoolreglement vanaf 1 september 2016 70

Aandacht

Het schoolreglement regelt de relaties tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen.

Waar in dit model sprake is van ‘de ouders’, bedoelen we de personen die de minderjarige leerling in rechte of in feite onder hun bewaring hebben.

Door het schoolreglement te ondertekenen, verbinden de ouders zich ertoe de bepalingen van het schoolreglement te respecteren.

Bij het verzamelen van gegevens over de leerling respecteert de school de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Bij de aanvang van het schooljaar, en uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen te rekenen vanaf de eerste schooldag van september, mag de keuze voor een levensbeschouwelijk vak gewijzigd worden. Wie hiervan gebruik wil maken moet, via een speciaal aanvraagformulier, een nieuw keuzeformulier aanvragen bij de directeur of zijn afgevaardigde, en dit keuzeformulier ingevuld terug bij de directeur inleveren, uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen te rekenen vanaf de eerste schooldag van september.

Dit model van schoolreglement bevindt zich ook op onze website. Een papieren versie is altijd te verkrijgen op eenvoudig verzoek.


 1. Algemene informatie

  1. Schoolbestuur

Het Gemeenschapsonderwijs is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid. Met uitsluiting van ieder ander orgaan zijn de scholengroepen en de Raad van het Gemeenschapsonderwijs de inrichtende macht van het Gemeenschapsonderwijs.”

(cf. artikel 3 en 4 van het Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998; BS 30 september 1998).

Het Gemeenschapsonderwijs is de rechtspersoon. De scholengroep is een bestuursniveau en zijn raad van bestuur een orgaan van het Gemeenschapsonderwijs.

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt geleid en beheerd op drie niveaus die elkaar aanvullen, maar elk hun eigen bevoegdheden hebben.

Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door een directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad die verplicht wordt samengesteld (zie verder “Samenstelling van de schoolraad”).

Op het tussenniveau zijn er scholengroepen met heel wat bevoegdheden. Zij worden bestuurd door een algemene vergadering, een raad van bestuur, een algemeen directeur en een college van directeurs.

Wij behoren tot scholengroep 1 Antigon - www.antigon.be Tel: 03/360.82.90

Een scholengroep van het GO! wordt bestuurd door een algemene vergadering, een raad van bestuur, een college van directeurs en een algemeen directeur.

Algemeen directeur

Dhr. Koen De Pryck

Thonetlaan 106A

2050 Antwerpen

Directeur met coördinatieopdracht BaO

Mevr. Francine Nooyens

Thonetlaan 106A

2050 Antwerpen

Francine.Nooyens@g-o.be

Op het centrale niveau zijn de Raad van het Gemeenschapsonderwijs en de afgevaardigd bestuurder van het GO! bevoegd.

Adres:

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Willebroekkaai 36

1000 BRUSSEL

Telefoon: (02)790 92 00

Fax: (02)790 92 01

E-mail: info@g-o.be

Website: http://www.g-o.be

Ons schoolteam bestaat uit:

 • de directeur: Els Coekaerts

 • het beleids- en ondersteunend personeel: de administratief medewerker, de zorgcoördinator, de ict- coördinator

 • het meesters-, vak- en dienstpersoneel

 • de leerkrachten: de titularis, de leerkracht gelijke onderwijskansen (GOK), de leermeesters lichamelijke opvoeding en godsdienst/zedenleer,…

In onze school wordt veel belang gehecht aan de participatie van iedereen, die bij de school betrokken is. Daarom bestaat er voor iedere geleding een participatieorgaan.

De leerlingenraad

In onze leerlingenraad zetelen vertegenwoordigers van de klassen van het eerste tot en met het zesde leerjaar. De leerlingen worden in de klas op democratische wijze verkozen. De leerlingenraad komt op regelmatige basis samen om onderwerpen te bespreken die hen aanbelangen en kaderen binnen het klas- en schoolgebeuren.

Leerlingen, die deel uitmaken van de leerlingenraad, kunnen voor meningen die zij als lid van de leerlingenraad uiten, geen tuchtsancties oplopen.

De oudervereniging GO! basisschool De Stappe

Dit is een groep ouders met kinderen uit zowel kleuter- als lagere school, die zich als doel stellen om ouders en school dichter bij elkaar te brengen. Jaarlijks worden enkele vergaderingen in de school gehouden en worden tal van activiteiten samen met de school georganiseerd. Alle opbrengsten worden volledig in de school geïnvesteerd en komen zo ten goede van de kinderen.

De leerlingenraad en de ouderraad kunnen op vraag van de schoolraad aan deze laatste een advies uitbrengen over de aangelegenheden waarvoor de schoolraad advies- of overlegbevoegdheid heeft. De leerlingen- en ouderraad kunnen ook op eigen initiatief een advies uitbrengen voor zover het buiten de bevoegdheid van de schoolraad valt en enkel betrekking heeft op de leerlingen en/of de ouders, naargelang het geval.

De leerlingenraad en de ouderraad hebben over hun activiteiten en standpunten een informatie- en communicatieplicht ten behoeve van alle leerlingen en/of ouders.

De leerlingenraad en de ouderraad worden jaarlijks opnieuw samengesteld. De leerlingen zijn niet langer lid wanneer zij de school verlaten. De ouders zijn niet langer lid wanneer hun kinderen de school verlaten hebben.

  1. Pedagogisch project

   1. PPGO!

Ons doel is leerlingen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, zelfstandige, verdraagzame, creatieve en positief kritische jongeren in een diverse samenleving.

Hoe wij dat doen, wordt bepaald door het pedagogisch project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (PPGO!). Het PPGO! heeft een pluralistische grondslag. Het beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en vooral aan het Verdrag over de Rechten van het Kind.

Het PPGO! beschrijft de grondbeginselen, de waarden en algemene doelstellingen van het GO!
Het vormt de grondslag voor het pedagogisch handelen. Dat doet het door een referentiekader te bieden waarbinnen het handelen vorm krijgt en waaraan het kan worden afgetoetst, maar tegelijk en meer verdergaand wil het ook een dynamiserende richtingwijzer zijn om het handelen te inspireren. 

Het is de basis om binnen het net op een gelijkgestemde manier vorm te geven aan een tweevoudige kernopdracht: het begeleiden en ondersteunen van de individuele en persoonlijke ontwikkeling van lerenden enerzijds, en het bijdragen aan het samenleven in diversiteit en harmonie anderzijds. De individuele en maatschappelijke dimensie van het opvoedingsproject worden op die manier onlosmakelijk met elkaar verbonden als een geïntegreerde uitdaging en opdracht.

Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op ons pedagogisch project.Binnen dit kader ontwikkelt onze school haar eigen schoolwerkplan.

De scholen van het GO! zijn democratisch. Alle belanghebbenden moeten zich uitgenodigd voelen om betrokken te zijn bij het beleid en bij de uitvoering van de beleidsbeslissingen. Wij trachten dat in de hand te werken door te informeren, te coördineren en inspraak te geven. Dit zijn drie fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het GO! in het algemeen en van onze school in het bijzonder.

De integrale tekst van het geactualiseerde PPGO! is terug te vinden op

http://pro.g-o.be/blog/Documents/Pedagogisch%20Project_2016_DEF.pdf

   1. Pedagogisch project van de school

Naast voorgaande krachtlijnen legt ons schoolteam bepaalde accenten :

 1. Kindvriendelijke/verdraagzame school

In onze open school zorgen wij voor een kindvriendelijke sfeer waar een grote luisterbereidheid heerst. Daarnaast staat dat wij ook zeer veel belang hechten aan beleefdheid. Deze beide items bevorderen de aangename sfeer en dijken onaangenaam gedrag in. Kortom: het maakt dat onze leerlingen zich vlot kunnen uiten in een maatschappij waar communicatie belangrijk is.

De leerlingenraad zorgt ervoor dat kinderen ‘een stem’ krijgen, waarbij de school het engagement aangaat om per schooljaar enkele punten te verwezenlijken. Hierdoor verhoogt de betrokkenheid en krijgen begrippen als eigen mening, democratie, inspraak en overleg een duidelijke invulling op kindniveau. De kleuterschool voert verschillend malen per jaar een keuzethema in, waarbij de kinderen zelf bepalen over welk onderwerp geleerd zal worden. De leerkracht zorgt ervoor dat dit inhoudelijk binnen de leerplannen past. Op deze manier zijn ook jonge kinderen betrokken bij het schoolgebeuren en verhoogt de leerwinst.

Een enquête rond welbevinden wordt op 2 tijdstippen per schooljaar afgenomen en geanalyseerd. Eventuele opvolging van leerlingen wordt opgenomen in het zorgpakket.

2. Groene school in beweging

Onze school ligt op een groot en groen schooldomein. Dit dient ten allen tijde goed benut te worden. We beschikken dan ook over enkele insectenhotels en 2 moestuintjes die door de leerlingen en de leerkrachten onderhouden worden. We kweken onze eigen biologische groentjes die we ook zelf oogsten en opeten. Uiteraard trachten we ook de afvalberg te verkleinen door te sorteren en te composteren. Een gezonde levensstijl, natuurbehoud, werkelijkheidsonderricht, samenwerken met anderen,… zijn maar enkele van de educatieve waarden die we hiermee aan bod laten komen. De grasvelden nodigen uit om meer outdoor bewegingsactiviteiten te organiseren, naast de bewegingstussendoortjes, de zwembeurten en de 2 lesuren LO per klas. Voor elke leeftijdscategorie beschikken we over een assortiment buitenspeelgoed en een combinatiespeeltoestel.

3. Samen stap je hoger

Binnen onze school willen wij bouwen aan een vertrouwensrelatie met de ouders. Daarom hechten we groot belang aan een goede communicatie tussen school en ouders. Via open klasdagen, infoavonden, oudercontacten, … maar ook via het persoonlijk contact voor of na de school, willen wij ervoor zorgen dat we samen in openheid de opvoedingstaak van de kinderen ter harte nemen.

We hechten ook belang aan een goede samenwerking met het oudercomité dat onze school steunt op alle vlakken en zelf ook initiatieven neemt ten voordele van de kinderen.

Er worden ook samenwerkingsverbanden opgestart met OCMW, sportraad, bibliotheekraad, speelpleinwerking, buurtwinkels… om het concept van brede school verder uit te diepen ten voordele van alle betrokken partners.

In de klas zetten wij vaak in op partnerwerk, peer tutoring en/of groepswerk om zo te leren van elkaar, waarbij ieders talent zichtbaar wordt en kan bijdragen tot het verhogen van leerwinst en welbevinden.

Ook met het CLB werken wij nauw samen, o.a. door een vastgelegde overlegstructuur. Dit overleg betreft zowel pedagogische als psycho-sociale aspecten. De school organiseert op geregelde momenten luizencontrole. Deze wordt in de eerste plaats uitgevoerd door de kinderverzorgster. Wanneer een kind luizen heeft, worden de ouders verwittigd en gaat men er vanuit dat het kind nog diezelfde dag thuis behandeld wordt en luizenvrij de volgende dag terug naar school komt. Luizen zijn immers besmettelijk. De zorgleerkracht en verpleegkundige staan eventueel ter beschikking voor het opstellen van een behandelingsplan. Bij ernstige problemen wordt het CLB ingeschakeld.

   1. Onderwijsloopbaanbegeleiding in Scholengroep Antigon

Het pedagogisch project van het GO! gaat in Scholengroep Antigon net een tikkeltje verder. Wij begeleiden uw kind in zijn onderwijsloopbaan om de juiste studiekeuze te leren maken door:

 • de horizon van uw kind te verruimen en spelenderwijs de wereld te leren kennen.
  Het krijgt gaandeweg steeds meer inzichten in de maatschappij, in beroepen en functies en verkent veel meer mogelijkheden dan waar oorspronkelijk aan gedacht werd - zonder vooroordelen en met een breed perspectief;

 • het zelfconcept van uw kind te verhelderen.
  Kinderen leren bewust en kritisch nadenken over zichzelf. Ze leren hun eigen talenten en mogelijkheden kennen maar ook hun grenzen en beperkingen;

 • de keuzevaardigheid van uw kind te versterken.
  Goed kiezen vereist inzicht in zichzelf en de wereld als voorbereiding op de verdere loopbaan.

Natuurlijk willen wij u als ouder bij dit proces nauw betrokken houden, u kent uw kind beter dan wie ook. U biedt het alle dagen een nieuw stuk van de wereld aan en u wordt elke dag geconfronteerd met keuzemogelijkheden waarbij u ongetwijfeld het beste wil voor uw kind. Wij werken graag met u samen!

  1. Levensbeschouwelijke kentekens

Om ons pedagogisch project te kunnen realiseren is het in onze school niet toegelaten om levensbeschouwelijke kentekens te dragen. Het verbod geldt voor alle zichtbare levensbeschouwelijke kentekens. Het verbod is van toepassing tijdens alle onderwijsactiviteiten, zowel binnen als buiten de schoolmuren. Enkel tijdens het levensbeschouwelijk vak mogen de aanwezige leerlingen zichtbaar levensbeschouwelijke kentekens dragen.

De school controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding een sanctie opleggen overeenkomstig het orde- en tuchtreglement.

  1. Organisatie van de schooluren en vakantieregeling

   1. Organisatie van de schooluren

Lesuren

 • Voormiddag van 8u40 tot 12u15 (ook op woensdag)

 • Namiddag van 13u25 – 15u15 (op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)

 • Kleuterschool

 • kunnen vanaf 8u00 terecht in de turnzaal van de lagere school

 • kunnen vanaf 8u15 terecht in de respectievelijke kleuterblokken Vlindertuin (peuters en 1ste kleuterklas) of Duizendpoot (2de en 3de kleuterklas)

 • uw kindje kan je dan tot aan de klas brengen

 • heen en weer schriftje in het daarvoor bestemde bakje aan de klas leggen

 • om de veiligheid optimaal te garanderen worden kleuters ook opgehaald aan het eigen klasje of in de speelzaal, nadat de kindjes voor de bus met hun rijtje vertrokken zijn

 • peuters en jongste kleuters kunnen na het middageten nog een dutje doen in de slaapklas, de overige leerlingen krijgen leer- en spelaanbod in de andere klasjes van de Vlindertuin

 • ouders van kleuters in de 2 kleuterblokken kunnen ervoor opteren hun kinderen af te halen op de speelplaats van de lagere school

Lagere school

 • kunnen vanaf 8u00 terecht in de turnzaal van de lagere school

 • leerlingen die thuis gaan eten mogen niet voor 12u50 terug op school zijn

 • de school verlaten gebeurt met de juiste rij (voetgangers/auto’s, bus, fietsers), begeleid door de leerkrachten

 • om de veiligheid te garanderen en het overzicht te bewaren is het niet toegestaan kinderen uit de rijen te halen, wij vragen dan ook aan de schoolpoort te wachten en de speelplaats niet te betreden

Brengen en halen van kinderen

 • ouders spreken op voorhand af waar ze hun kind(eren) zullen ophalen, zodat de kindjes in de juiste rij gezet kunnen worden

 • kinderen die door omstandigheden niet tijdig kunnen opgehaald worden, vervoegen de leerlingen van de naschoolse opvang

 • vroegtijdig de school verlaten kan enkel met toestemming van de directie en onder begeleiding

Te laat komen

U engageert zich ertoe uw kind(eren) op tijd naar school te brengen en dit zowel in het kleuter- als in het lager onderwijs. Het regelmatig te laat komen, wordt (na een verwittiging) als problematisch beschouwd! Dit leidt tot de opstart van een dossier bij het CLB wegens problematische afwezigheid.

Elke ochtend begint met belangrijke activiteiten, die waardevol zijn voor de opvoeding en de ontwikkeling van uw kind. Als school rekenen wij erop dat u hierin uw verantwoordelijkheid neemt.

Leerlingen die te laat op school komen, gaan eerst langs het bureau van de directie of langs het secretariaat waar het uur van aankomst in de agenda zal genoteerd worden. Er zal een sanctie volgen, wanneer het te laat komen een voor iedereen storende gewoonte wordt .

   1. Vakantieregeling 2016 – 2017

 • Vakantieregeling: zie jaarlijkse infobrochure, bijlage bij het schoolreglement.

 • Herfstvakantie: Van zaterdag 29 oktober 2016 tot en met zondag 06 november 2016,

 • Wapenstilstand: Vrijdag 11 november 2016,

 • Kerstvakantie: Van zaterdag 24 december 2016 tot en met zondag 08 januari 2017,

 • Krokusvakantie: Van zaterdag 25 februari 2017 tot en met zondag 05 maart 2017,

 • Paasvakantie : Van zaterdag 01 april 2017 tot en met maandag 17 april 2017,

 • Dag van de arbeid: Maandag 1 mei 2017,

 • Hemelvaart : Van donderdag 25 mei 2017 tot en met zondag 28 mei 2017,

 • Pinkstermaandag : Maandag 05 juni 2017,

 • Zomervakantie : Van zaterdag 01 juli 2017 tot en met donderdag 31 augustus 2017.

  1. Voor- en naschoolse opvang

Betalend

 • alle weekdagen van 7u30 tot 8u00 (turnzaal lagere school)

 • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15u30 tot 17u00 (lokalen lagere school / kleuters in Vlindertuin)

 • 0,78 per begonnen half uur, 2de kind € 0,58

 • met fiscaal attest

 • kinderen lagere school kunnen eerst hun huiswerk maken in een rustige omgeving

 • vóór 7u30 en ná 17u00 (woensdag 12u15) voorziet de gemeente extra opvang: ‘De Rakkertjes’ – Kleine Molenweg 23 – 2940 Stabroek – 03/569.19.29

 • op woensdag is er geen opvang op school ? de leerlingen gaan onder begeleiding meteen naar De Rakkertjes

Niet betalend

 • kleuters: vanaf 8u15 in de respectievelijke kleuterblokken (Vlindertuin of Duizendpoot)

 • lagere: vanaf 8u in de turnzaal van de lagere school

? kleuters kunnen hier tussen 8u en 8u15 ook terecht

  1. Samenstelling van de scholengemeenschap

Onze school behoort tot scholengemeenschap Basisonderwijs Forum

De samenstelling van de scholengemeenschap:

Basisschool Essen

Bs Erasmus Hofstraat 14 2910 Essen

Freinetschool Cocon Heikantvenstraat 14 2910 Essen

Basisschool Kalmthout

Bs ’t Ganzenbord Ganzendries 14 2920 Kalmthout

Bs 3D Canadezenlaan 7 2920 Kalmthout

Basisschool Kapellen

Bs Irishof Kapelsestraat 37 2950 Kapellen

Basisschool Stabroek

Bs De Stappe Geelvinckstraat 15 2940 Stabroek

Basisschool Wuustwezel

Bs Achter d’Hoven Hagelkruis 50 2990 Wuustwezel

Ks ’t Scholeke Helpt Elkanderstraat 35 2990 Gooreind

Daltonschool In ’t Groen Leopoldstraat 15 2960 Sint-Lenaarts

Buitengewoon Basisonderwijs Kalmthout

BuBaO Wilgenduin Vogelenzangstraat 115 2920 Kalmthout

BuBaO Remi Quadens Miksebaan 264 2930 Brasschaat

  1. Het begeleidend centrum voor leerlingenbegeleiding

Onze school werkt samen met onderstaand centrum voor leerlingenbegeleiding

ADRES CLB

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding van het GO! Antwerpen werkt samen met jouw school.

Het adres van de hoofdzetel van ons CLB is:

CLB GO! Antwerpen

Ruggeveldlaan 471

2100 Deurne

03/232.23.82

(voor meer info – zie bijlage)

http://www.clb-antwerpen.be

E-mail: info@clb-antwerpen.be

http://www.go-clb.be

De locatie van waaruit jouw school begeleid wordt en de teamleden die jouw school bedienen worden bij het begin van elk schooljaar doorgegeven en zijn terug te vinden op onze website.

  1. Algemene klachtenprocedure

Welke klachten kunnen ouders indienen?

De klachten kunnen gaan over de werking van de school of over een concrete handeling of beslissing van de school, bijvoorbeeld een beslissing van de klassenraad tot zittenblijven.

Waar kunnen ouders met hun klacht terecht?

Een klacht over de werking van de school of over een concrete handeling of beslissing van de school kunt u melden aan de directeur. Probeer altijd eerst om er rechtstreeks met de directeur over te praten en een oplossing te zoeken.

Komt u na dit overleg niet tot een akkoord of gaat de klacht over het optreden van de directeur zelf, dan kunt u een klacht indienen bij de algemeen directeur van de scholengroep:

Dhr. Koen De Pryck

Als u uiteindelijk niet tevreden bent over de klachtenbehandeling, kunt u een klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel (0800/24 050).

Wie klachten heeft in verband met discriminatie en racisme kan terecht bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding op het telefoonnummer 0800/12 800. Meer informatie vindt u op http://www.diversiteit.be.

Klachten die betrekking hebben op de principes van zorgvuldig bestuur kunt u indienen bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur. Zorgvuldig bestuur betekent dat scholen in hun dagelijkse werking een aantal principes moeten respecteren:

beheersing onderwijskosten,

eerlijke concurrentie,

verbod op politieke activiteiten,

beperkingen op handelsactiviteiten,

beginselen betreffende reclame en sponsoring.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (AGODI), Afdeling Advies en Ondersteuning Onderwijspersoneel, Koning Albert II- laan 15, 1210 Brussel (02 553 65 56).
Via e-mail: zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be.

Als een school weigert uw kind in te schrijven, kunt u klacht indienen bij de Commissie betreffende leerlingenrechten. Meer informatie is te vinden bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs, Koning Albert II- laan 15, 1210 Brussel (02 553 92 06).

Hoe dienen ouders een klacht in?

 • via telefoon, brief, e-mail of fax;

 • de volgende gegevens mogen niet ontbreken:

  • uw naam, adres en telefoonnummer,

  • wat er gebeurd is en wanneer het gebeurd is,

  • in welke school het gebeurd is - bij indiening van een klacht - bij de scholengroep.

De klachtenprocedure is niet van toepassing op:

een algemene klacht over regelgeving;

een klacht over feiten waarover eerder een klacht is ingediend en die al werd behandeld;

een algemene klacht over het (al dan niet) gevoerde beleid;

een klacht over feiten die langer dan één jaar voor het indienen van de klacht hebben plaatsgevonden;

een kennelijk ongegronde klacht;

een klacht waarvoor u geen belang kunt aantonen;

een klacht over feiten of handelingen waarvoor de georganiseerde administratieve mogelijkheid tot beroep nog niet benut is, bijvoorbeeld bij een definitieve uitsluiting (cf. infra). Klachten over het verloop van de georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheid zijn wel mogelijk, bijvoorbeeld te lange behandeltermijnen, geen antwoord op briefwisseling, onvoldoende informatieverstrekking;

een klacht over een feit dat het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke procedure;

een anonieme klacht.

Hoe verloopt de behandeling van uw klacht door de scholengroep?

Binnen een termijn van 10 kalenderdagen bevestigt de directeur of algemeen directeur u de ontvangst van je klacht.

Als de klacht niet wordt behandeld, wordt u schriftelijk daarvan op de hoogte gebracht, met vermelding van de reden.

Wordt de klacht wel behandeld, dan volgt er een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht. U wordt op de hoogte gebracht van het resultaat van dit onderzoek. De klacht wordt afgehandeld binnen een termijn van 45 kalenderdagen vanaf het ogenblik waarop ze de school of scholengroep bereikt.

De indiening van een klacht tegen een bepaalde beslissing, betekent niet dat deze beslissing wordt uitgesteld.

  1. Inschrijving en leerplicht

   1. Inschrijving

Om in onze school ingeschreven te worden, moet uw kind voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. De keuze voor een Nederlandstalige school impliceert dat de ouder zijn/haar kind aanmoedigt om Nederlands te leren.

Indien uw kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon basisonderwijs, dan moet je die informatie1 overmaken bij de inschrijving. Een leerling die in het bezit is van een dergelijk verslag wordt onder ontbindende voorwaarde ingeschreven in onze school. Hierna start de school het overleg op met u, het CLB en de klassenraad over de aanpassingen die nodig zijn om uw kind mee te nemen in een gemeenschappelijk curriculum of om het studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum. Na het overleg wordt uw kind ofwel uitgeschreven, ofwel definitief ingeschreven. Mocht na de inschrijving blijken dat uw kind op het moment van de instap over een verslag beschikt, waarvan de school niet op de hoogte werd gesteld, dan wordt de inschrijving automatisch omgezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde.

Eens definitief ingeschreven in onze school, blijft uw kind ingeschreven voor de hele duur van de schoolloopbaan, tenzij:

 • uw kind in de loop van het schooljaar definitief uit de school wordt uitgesloten;

 • u zelf een andere school kiest;

 • u niet akkoord gaat met een gewijzigd schoolreglement;

 • uw kind omwille van gewijzigde noden na overleg, een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs krijgt, of een bestaand verslag wordt gewijzigd, dan kan uw kind voor het daaropvolgende schooljaar worden uitgeschreven omwille van onredelijkheid van aanpassingen.

Voorrangsregeling voor broers en zussen

Broers en zussen (of kinderen van eenzelfde leefeenheid) van reeds ingeschreven leerlingen in onze school, hebben inschrijvingsvoorrang op alle andere nieuwe leerlingen bij de inschrijving voor het daaropvolgende schooljaar.

Voor de start van de inschrijvingsperiode wordt u ingelicht over de periode waarbinnen u aanspraak kunt maken op de voorrangsregeling voor broers en zussen en op welke wijze dit moet verlopen.

Het voorrangsrecht voor broers en zussen van ingeschreven leerlingen geldt voor leerlingen met een broer of zus in de autonome kleuterschool of in de autonome lagere school die op dezelfde campus gelegen zijn.

Instapregeling tweeënhalfjarige kleuters

Kleuters mogen ingeschreven worden vanaf de datum waarop ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken. Instapdata:

 • de eerste schooldag na de zomervakantie;

 • de eerste schooldag na de herfstvakantie;

 • de eerste schooldag na de kerstvakantie;

 • de eerste schooldag van februari;

 • de eerste schooldag na de krokusvakantie;

 • de eerste schooldag na de paasvakantie;

 • de eerste schooldag na het weekend van Hemelvaart.

Zindelijkheid

Onze kleuteronderwijzeressen bieden de kleuters een professionele begeleiding in hun ontwikkeling. Dit betekent dat zij de ganse schooldag met opvoedkundige taken bezig zijn en niet met het verversen van luiers en zindelijk maken van kleuters. We hebben dus graag dat kleuters zindelijk zijn als ze naar school komen. Uiteraard hebben wij er alle begrip voor dat het voor de kleuter de eerste dagen even wennen is en ongelukjes mogelijk zijn. Na een week zou dit echter opgelost moeten zijn. Tijdens het middagslaapje kan een luier uiteraard wel.

Wij beschikken over 2 zindelijkheidstassen om ouders en kinderen te ondersteunen in het zindelijkheidsproces. De tas omvat een verhaal, educatieve spelletjes, liedjes en een opvolgschrift die u in samenwerking met de leerkracht gebruikt. We volgen het proces nauwgezet op en gaan ervan uit dat u hetzelfde systeem thuis verder zet, om zo tot een goed resultaat te komen.

Maximumcapaciteit

Om de veiligheid van de leerlingen te verzekeren en onze kinderen optimaal te laten genieten van de infrastructuur, zien we ons genoodzaakt de maximumcapaciteit van de klassen vast te leggen. De leerlingen moeten voldoende “fysische en psychische ruimte” hebben in de klaslokalen en in het schoolgebouw. Wij hanteren hiervoor maxima voor de hele school en per leerjaar, waarbij rekening wordt gehouden met de materiële capaciteit van de lokalen, de speelplaats, de refter en de turnzaal.

De maximumcapaciteit wordt medegedeeld op de website van de school.

De maximumcapaciteit voor de kleuterschool bedraagt 150 leerlingen.

De maximumcapaciteit voor de lagere school bedraagt 300 leerlingen.

De totale maximumcapaciteit van de school wordt aldus bepaald op 450 leerlingen.

Keuze levensbeschouwelijke vakken

Onze school is pluralistisch en eerbiedigt elke overtuiging, daarom is er een keuze uit niet-confessionele zedenleer, katholieke godsdienst, protestantse godsdienst, orthodoxe godsdienst, Israëlitische godsdienst, anglicaanse godsdienst en islamitische godsdienst.

Bij de inschrijving vult u een keuzeverklaring in. Enkel in het begin van elk schooljaar en dit tot 8 september kan deze keuze gewijzigd worden. Indien u door uw geloofsovertuiging uw kind geen van bovenstaande levensbeschouwingen wilt laten volgen, kunt u mits een gemotiveerd schrijven vrijstelling vragen.

   1. Weigering tot inschrijving

De school kan weigeren om uw kind dat definitief uitgesloten werd, opnieuw in te schrijven gedurende het lopende, het volgende en het daaropvolgende schooljaar.

   1. Schoolverandering

De beslissing om van school te veranderen ligt uitsluitend bij de ouders .

Bij schoolverandering tussen de eerste schooldag van september en de laatste schooldag van juni is de nieuwe inschrijving rechtsgeldig vanaf de dag waarop de directeur van de nieuwe school de schoolverandering schriftelijk heeft meegedeeld aan de directeur van de oorspronkelijke school. De directeur deelt dit mee bij aangetekend schrijven of bij afgifte tegen ontvangstbewijs.

Bij een nieuwe inschrijving in het lager onderwijs kan een instaptoets afgenomen worden en kunnen volgende documenten gevraagd worden, dit om het niveau en de beginsituatie zo goed mogelijk te bepalen:

 • het laatste rapport en het door de school uitgebracht advies. Het advies van de vorige school wordt opgevolgd!

 • de laatste schriften, werkjes …

   1. Regelmatige leerling

Een regelmatige kleuter is een kleuter die:

  • voldoet aan de toelatingsvoorwaarden;

  • slechts in één school is ingeschreven.

In het lager onderwijs of als leerplichtige leerling in het kleuteronderwijs, moet de leerling bovendien voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • aanwezig zijn, behoudens gewettigde afwezigheid;

 • deelnemen aan alle onderwijsactiviteiten die voor hem of zijn leergroep worden georganiseerd, behoudens vrijstelling.

   1. Leerplicht en geregeld schoolbezoek

Leerplicht

Voor de minderjarige is er leerplicht gedurende de periode van twaalf jaren die aanvangt op 1 september van het kalenderjaar waarin het kind zes jaar wordt.

Regelmatig schoolbezoek

Als ouders bent u verplicht erop toe te zien dat uw kind vanaf het begin van de leerplicht regelmatig de school bezoekt. Onder regelmatig schoolbezoek verstaan we het volgen van alle lessen en activiteiten die in het leerplan voorkomen, eventuele vrijstellingen uitgezonderd [bv. een vrijstelling voor zwemmen wordt slechts toegestaan als er gewichtige medische redenen zijn die gestaafd worden door een medisch attest].

Leerlingen die niet aan één- of meerdaagse buitenschoolse activiteiten deelnemen (bos-, zeeklassen …) zijn tijdens die periode op school aanwezig.

U kunt de deelname van uw kind aan een activiteit extra muros weigeren door dit vooraf aan de directeur te melden.

Om te kunnen overstappen naar het eerste leerjaar lager onderwijs moet de leerling, die zes jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar, minstens 250 halve dagen aanwezig geweest zijn in de derde kleuterklas van een Nederlandstalige kleuterschool of de toelating hebben van de klassenraad.


 1. Decretaal verplichte informatie en regelgeving

  1. Studiereglement

Begeleiding en evaluatie

Voor leerlingen met leermoeilijkheden of in andere situaties die begeleidingsmaatregelen vergen, biedt de school diverse vormen van individuele begeleiding aan.

Van de ouders verwachten wij in ruil daarvoor een positief engagement. In het belang van het kind engageren de ouders zich er ook toe aanwezig te zijn op het oudercontact.

Inzagerecht, recht op toelichting en kopierecht

Op het oudercontact krijgt u natuurlijk de nodige toelichting over de (evaluatie)gegevens die betrekking hebben op uw kind. Maar u kunt ook een afspraak maken om toelichting te krijgen over (verbetering van) huistaken of over andere leerlingspecifieke gegevens van uw kind. U hebt het recht om deze stukken in te kijken. Indien er echter gegevens van een derde kind betrokken zijn, hebt u toegang tot deze gegevens via een gesprek, gedeeltelijke inzage of rapportage. Indien u dit wenst, krijgt u na de toelichting nog een kopie van de leerlinggegevens, die enkel op uw kind betrekking hebben. U verkrijgt deze kopieën persoonlijk, u moet ze dus vertrouwelijk behandelen en mag ze niet verspreiden. U engageert zich dan ook om de kopieën niet openbaar te maken en enkel te gebruiken in de privésfeer voor de schoolloopbaan van uw kind.

   1. In het kleuteronderwijs

Observeren

De leerkracht wil uw kind leren kennen en begrijpen en zal daarom gericht kijken en luisteren tijdens zijn spontane bezigheden, bij de dagelijkse activiteiten en bij de uitvoering van de opdrachten. Op die manier kan hij de ontwikkeling van uw kind op de voet volgen.

Begeleiden

In het aanbod van activiteiten zal de leerkracht rekening houden met de gegevens die hij via observatie verzameld heeft. Met andere woorden, hij stemt de begeleiding af op de noden en de behoeften van uw kind. Daardoor krijgt uw kind alle kansen om zich naar eigen aanleg optimaal te ontwikkelen.

Het kindvolgsysteem

De leerkracht noteert belangrijke gegevens over de ontwikkeling van uw kind aan de hand van een kindvolgsysteem. Dit systeem maakt het mogelijk om uw kind efficiënt te begeleiden.

De gegevens uit dit systeem zijn vertrouwelijk. Enkel de personen die rechtstreeks betrokken zijn bij de opvoeding, het onderwijs en de begeleiding van uw kind, kunnen ze inkijken.

Speciale begeleiding

Mocht er zich in de loop van het jaar bij uw kind een probleem voordoen, dan wordt u daarvan gewaarschuwd. Uw zoon of dochter krijgt dan extra aandacht; in de klas worden er ondersteunende maatregelen genomen. Als speciale zorg door professionelen of door gespecialiseerde diensten noodzakelijk blijkt, dan wordt dit vooraf samen met u en het centrum voor leerlingbegeleiding besproken.

Informatie en communicatie

Als ouder blijft u steeds op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind en de gebeurtenissen in de school door onder meer:

 • oudercontacten, informatie- en gespreksavonden, openklasdagen, vieringen, feestjes ...;

 • informele contacten met de kleuterleerkracht vóór en na de activiteiten of op afspraak;

 • het heen-en-weerschriftje met onder meer versjes en liedjes;

 • schriftelijke mededelingen van de directeur of de kleuterleerkracht;

 • contacten met het centrum voor leerlingenbegeleiding;

 • werkjes van kleuters (knutsel- en schilderwerkjes, tekeningen, speelwerkbladen...) die meegegeven worden;

 • een mededelingenbord en/of infohoek;

 • e-mails en website.

Participatie

U kunt rechtstreeks betrokken worden bij het klasgebeuren door bijvoorbeeld mee te werken aan activiteiten.

   1. In het lager onderwijs

Evalueren

Onder ‘evalueren’ verstaan we het beschrijven en beoordelen van de leerprestaties en de vorderingen van uw kind. Het gaat daarbij niet alleen om kennis en vaardigheden, maar ook om gedragingen en houdingen als inzet, zelfstandigheid, initiatief, nauwkeurigheid, zorg en orde, sociaal gedrag, volledigheid, studiehouding, 'leren leren' ...

Middelen

De leerkracht verzamelt de nodige gegevens door te observeren en aan de hand van toetsen, individuele opdrachten en klasgesprekken.

In de derde graad leggen de leerlingen proeven af over grotere leerstofgehelen om zich voor te bereiden op het evaluatiesysteem van het secundair onderwijs.

Rapporteren

Viermaal per schooljaar wordt het rapport uitgereikt: rond de herfstvakantie, de kerstvakantie, de krokusvakantie, de paasvakantie en aan het einde van het schooljaar.

Het rapport geeft een overzicht van de ontwikkelingen en resultaten van uw kind voor een bepaalde periode in verband met :

 • de leergebieden die in de leerplannen zijn opgenomen;

 • het welbevinden (hoe kinderen zich voelen);

 • de manier waarop uw kind in groep omgaat (sociale vaardigheden);

 • gedrag, werkhouding en manier waarop uw kind het leren aanpakt (leren leren);

 • de talenten en interesses.

U ondertekent het rapport en geeft het terug mee naar school.

Manier van rapporteren:

 • voor de expressieactiviteiten, levensbeschouwelijke vakken en turnen wordt de rapportering niet met een cijfer uitgedrukt;

 • voor de andere leergebieden wordt een cijfer vermeld;

 • het gedrag en de houding worden weergegeven op een waarderingsschaal;

 • in het vak opmerkingen en/of bijzondere zorg staat aanvullende informatie en aanwijzingen over begeleiding en remediëring van uw kind

Wij vragen u om elk rapport samen met uw kind op een positieve manier te bespreken.

Overloop moeilijkheden, maar vergeet niet te motiveren en aan te moedigen.

Informeren

Waar vindt u nog aanvullende inlichtingen over de vorderingen van uw kind?

 • in de schriften en/of kaften

 • in de toetsen die u na afwerking van een leerstofgeheel ter ondertekening meekrijgt

 • in de agenda, hét communicatiemiddel tussen onze school en u, de ouders. Wij vragen u dit klasboek minstens eenmaal per week te ondertekenen

 • in de resultaten van huiswerken. Het huiswerk is een zelfstandig uit te voeren opdracht om de les in te oefenen of een volgende les voor te bereiden

 • in de contacten met het centrum voor leerlingenbegeleiding

 • in het gesprek met de leerkracht(en) tijdens de oudercontacten of na een aangevraagde afspraak

Begeleiden en remediëren

U kind wordt permanent begeleid. De klassenraad zal op geregelde tijdstippen de schoolvorderingen en het gedrag van uw kind bespreken. Ook het centrum voor leerlingenbegeleiding kan hierbij betrokken worden.

Het gewoon basisonderwijs is in principe verantwoordelijk voor het onderwijs aan alle leerlingen. Het moet door voortdurende aandacht en verbreding van de zorg zoveel mogelijk leerlingen blijvend begeleiden. Het werkt hiervoor samen met het CLB en de ouders en doet, in het bijzonder voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, gepaste en redelijke aanpassingen, waaronder het inzetten van remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen naargelang de noden van de leerling.

Mochten er zich problemen voordoen, dan zal in eerste instantie de leerkracht trachten te helpen. U kind kan ook voor hulp doorgestuurd worden naar een zorgcoördinator of naar het centrum voor leerlingenbegeleiding. Uiteraard wordt u als ouder over dit alles ingelicht via onder meer het oudercontact, een mededeling, het rapport.

Vervroegd in het lager onderwijs beginnen

U kunt overwegen om uw kind vervroegd het lager onderwijs te laten aanvatten. Een leerling die vijf jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar, kan in het gewoon lager onderwijs ingeschreven worden, na kennisneming van en toelichting bij het advies van het CLB en na toelating door de klassenraad, neemt u daaromtrent een beslissing.

Uitstel om in het lager onderwijs te beginnen

U kunt beslissen ook om uw kind het eerste jaar van de leerplicht nog in het kleuteronderwijs te laten volgen en pas later het lager onderwijs te laten beginnen. U bent wel verplicht hierover vooraf het advies van de klassenraad en van het centrum voor leerlingenbegeleiding in te winnen. Ook in dit geval wordt van uw kind regelmatig schoolbezoek verwacht, zoals dit voor alle leerplichtigen geldt.

Zittenblijven in het niveau kleuter- en in het niveau lager onderwijs

De school beslist welke leerling er in het basisonderwijs overgaat en welke blijft zitten(exclusief de overgang van kleuter naar lager waar bijzondere modaliteiten gelden zoals hierboven uiteengezet). Indien de school beslist om een leerling te laten overzitten in het niveau kleuteronderwijs of in het niveau lager onderwijs, dan wordt deze beslissing genomen na overleg met het CLB. De beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan de ouders bezorgd, en vervolgens mondeling toegelicht. De school verstrekt hierbij ook informatie over de begeleidende maatregelen tijdens het volgende schooljaar.

Getuigschrift basisonderwijs

Op het einde van het lager onderwijs kan de klassenraad beslissen het getuigschrift basisonderwijs aan een leerling uit te reiken. Krachtens art. 53 van het decreet Basisonderwijs oordeelt de klassenraad op een gemotiveerde wijze of een regelmatige leerling in voldoende mate de doelen uit het leerplan die het bereiken van de eindtermen beogenheeft bereikt om het getuigschrift te verwerven. Behaalt een leerling het getuigschrift niet, dan levert de directeur een gemotiveerde verklaring af waarin de schooljaren vermeld staan die de leerling gevolgd heeft.

De ouders worden geacht de beslissing over het getuigschrift basisonderwijs voor 1 juli te hebben ontvangen.

Zodra uw kind het getuigschrift basisonderwijs heeft behaald, kan het niet opnieuw lager onderwijs volgen, tenzij na toelating van de klassenraad.

  1. Beroepsprocedure tegen het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs

Onmiddellijk na de deliberatie van de klassenraad wordt een gesprek georganiseerd met de ouders van wie de kinderen geen getuigschrift basisonderwijs behalen. Tijdens dit gesprek krijgen ouders inzage in het dossier en worden de elementen aangegeven die geleid hebben tot de genomen beslissing. De ouders ontvangen ook de geformaliseerde beslissing waaruit blijkt dat aan hun kind geen getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt.

   1. Bezwaar

De beslissing van de klassenraad om een getuigschrift basisonderwijs niet toe te kennen, kan door de ouders worden betwist.

Binnen een termijn van drie dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend), volgend op de dag waarop de beslissing van het niet- uitreiken aan de ouders wordt kenbaar gemaakt, kunnen de ouders die deze beslissing betwisten, een persoonlijk overleg aanvragen met de directeur of zijn afgevaardigde, om hun bezwaren kenbaar te maken. De datum van het gesprek wordt hen schriftelijk meegedeeld.

Tijdens het overleg kunnen de ouders het dossier inkijken en worden de elementen aangegeven die hebben geleid tot de genomen beslissing. Van dit overleg wordt een schriftelijk verslag gemaakt.

Na het overleg zijn de volgende scenario’s mogelijk:

 • De ouders zijn ervan overtuigd dat de klassenraad de juiste beslissing heeft genomen en trekken de betwisting in;

 • De directeur of zijn afgevaardigde beslist om de klassenraad opnieuw te laten samenkomen, waarna de klassenraad beslist om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te wijzigen;

 • De directeur of zijn afgevaardigde beslist om de klassenraad niet opnieuw te laten samenkomen.

De ouders nemen kennis van de beslissing om de klassenraad niet opnieuw te laten samenkomen, of nemen de beslissing van de klassenraad die opnieuw is samengekomen, schriftelijk in ontvangst. Als de ouders de beslissing niet in ontvangst nemen op de voorziene termijn, beschouwen we de beslissing als ontvangen. De school wijst de ouders schriftelijk op de mogelijkheid tot beroep.

   1. Beroep

De mogelijkheid tot beroep ontstaat pas, nadat via overleg tussen de partijen gepoogd is om constructief tot een oplossing te komen (zie 2.1.) De ouders verzenden het beroep het best aangetekend; op die manier kunnen zij bewijzen dat zij het beroep tijdig hebben ingediend.

Als na het overleg met de directeur of zijn afgevaardigde van het schoolbestuur, of nadat de klassenraad opnieuw is samengekomen, de betwisting blijft bestaan, kunnen de ouders schriftelijk (gedateerd en ondertekend; met omschrijving van het voorwerp van beroep en motivering van de ingeroepen bezwaren) beroep instellen bij de algemeen directeur van de scholengroep binnen een termijn van drie dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) na het overleg of nadat de beslissing van de klassenraad hen werd medegedeeld.

De algemeen directeur stelt de beroepscommissie samen. Deze bestaat uit interne leden en externe leden.
De voorzitter van de beroepscommissie wordt door de algemeen directeur aangeduid onder de externe leden.

2.3 Beslissing van de beroepscommissie

Elk lid van de beroepscommissie is stemgerechtigd. Bij stemming is het aantal stemgerechtigde interne leden gelijk aan het aantal stemgerechtigde externe leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de beroepscommissie doorslaggevend.

De ouders worden door de beroepscommissie gehoord. Ook de leden van de klassenraad kunnen worden gehoord.

De behandeling van het beroep door de beroepscommissie leidt tot

 • een gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid wegens laattijdige indiening of het niet voldoen aan de vormvereisten;

 • of een bevestiging van het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs;

 • of de toekenning van het getuigschrift basisonderwijs.

Elk lid van de beroepscommissie is aan discretieplicht onderworpen.

Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september aan de betrokken personen schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld, met vermelding van de verdere mogelijkheid tot beroep.

Binnen het GO! zelf is er na deze procedure geen verder beroep meer mogelijk.

   1. Annulatieberoep

Als de beroepsprocedure binnen het GO! is uitgeput, kunnen de ouders bij de Raad van State een annulatieberoep of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging indienen. Zij hebben hiervoor zestig kalenderdagen de tijd vanaf het moment dat zij kennis namen van de beslissing van de beroepscommissie.

  1. Engagementsverklaring

Dit is een geheel van wederzijdse engagementen die de school met u aangaat. Het gaat over engagementen in verband met uw aanwezigheid op het oudercontact, de voldoende aanwezigheid van uw kind op school, de individuele begeleiding van uw kind en de houding tegenover de Nederlandse taal, onze onderwijstaal.

Als u het schoolreglement ondertekent, gaat u ermee akkoord om hier constructief aan mee te werken. Ook onze school engageert zich ten aanzien van deze thema’s.

1e engagement: oudercontact

We organiseren geregeld oudercontacten op school die we al van bij het begin van het schooljaar aankondigen. We verwachten dat u zich engageert om op het oudercontact aanwezig te zijn. Voor ons is dit immers een belangrijk moment om u te informeren. Kunt u niet op het oudercontact aanwezig zijn, dan engageren wij ons om naar een andere mogelijkheid te zoeken en een oplossing te bedenken.

2e engagement: voldoende aanwezig zijn

U engageert zich om ervoor te zorgen dat uw kind (tijdig) op school is of u verwittigt de school tijdig als uw kind om één of andere reden niet aanwezig kan zijn.

3e engagement: individuele leerlingbegeleiding

De school engageert zich om in overleg met u de individuele begeleiding van uw kind uit te tekenen. U wordt duidelijk geïnformeerd over wat de school aanbiedt en wat de school van de leerling verwacht. De school verwacht dat u ingaat op haar vraag tot overleg om actief mee te werken aan de vormen van individuele leerlingbegeleiding die de school aanbiedt en om de gemaakte afspraken na te leven. Wij verwachten ook dat u met ons contact opneemt als we vragen hebben of ons zorgen maken over de leerling en engageren ons ertoe om daarover samen in gesprek te gaan.

4e engagement: positieve houding tegenover de onderwijstaal

Onze school erkent en respecteert de anders taligheid van sommige ouders en leerlingen. We stellen alles in het werk voor een goede communicatie met de ouders. Voor ons is de boodschap belangrijker dan de vorm. U hebt gekozen voor Nederlandstalig onderwijs, onze school verwacht dan ook een positief engagement tegenover deze onderwijstaal. Onze school kan bijvoorbeeld anderstalige ouders en leerlingen begeleiden naar naschoolse en buitenschoolse Nederlandstalige activiteiten en/of initiatieven.

5eengagement: positieve houding ten aanzien van bijkomende inspanningen om de

taalachterstand van leerlingen weg te werken

U engageert zich om uw kind te laten participeren aan de extra maatregelen, die de school in het kader van haar talenbeleid neemt.

Taalachterstand wegwerken

Wanneer kinderen naar school gaan, komen zij in een nieuwe sociale omgeving terecht waar het Nederlands de dominante taal is. Bij de inschrijving van de kleuter of een leerling lager onderwijs peilen we dan ook naar het niveau van taalbeheersing.

Deze eerste kennismaking kan leiden tot een afspraak voor een intakegesprek. Via dit gesprek willen we een vertrouwensrelatie opbouwen en via de ouders informatie verkrijgen die noodzakelijk is voor het optimaal vorm geven van het onderwijs van ieder kind. Mogelijk wordt hierbij een tolk ingezet.

In het kleuteronderwijs doen leraren al wat binnen hun mogelijkheden ligt om peuters en kleuters die het Nederlands niet beheersen een gevoel van veiligheid en geborgenheid te geven. Taalontwikkeling staat hierbij centraal. Het is immers via het geleidelijk beheersen van die, voor het kind, nieuwe taal, dat het greep op de (school)wereld krijgt en zo de basis legt voor verdere ontwikkeling.

Peuters en kleuters verwerven taal op een heel natuurlijke wijze. Via een rijk aanbod en heel veel interactie met accent op spreken verruimen kinderen hun woordenschat. Voorwaarde voor die natuurlijke verwerving is het welbevinden in de nieuwe omgeving. We gebruiken hiervoor de GO4ty!, een lijst van 40 woorden die de basis vormt waarop anderstalige instappende peuters en kleuters verder kunnen bouwen in hun woordenschatontwikkeling.

Leerlingen die voor het eerst in het lager onderwijs instromen worden gescreend op hun taalvaardigheid Nederlands. Op basis van deze screening kan een remediëringstraject opgezet worden.

De verzamelde informatie wordt aangewend om te bepalen in welke klas de leerling opgenomen wordt. In onze school wordt ervoor gekozen om leerlingen zoveel mogelijk in de klas van dezelfde leeftijd te zetten. Vooral de sociaal-emotionele aansluiting bij leeftijdgenoten vinden we erg belangrijk en vormt een voorwaarde om gemotiveerd bij te leren.

Het zorgteam en de klastitularis bepalen welke maatregelen kunnen genomen worden om taalachterstand weg te werken. We betrekken en informeren de ouders over het traject dat we de leerling aanbieden.

De opvang van anderstaligen kan centraal, semi-geïntegreerd of volledig geïntegreerd georganiseerd worden:

 • Centrale opvang

De anderstalige nieuwkomer wordt voltijds opgevangen in een onthaalklas. Dit kan voor maximum één schooljaar. De centrale opvang kan binnen de school zelf of in samenwerking met andere scholen van de scholengemeenschap georganiseerd worden;

 • Semi-geïntegreerde opvang

De anderstalige nieuwkomer wordt gedurende een beperkt aantal uren apart ondersteund, maar de rest van de tijd volgt hij / zij de lessen in de reguliere klas. Uiteraard is er afstemming tussen de aanpak in de onthaalklas en de reguliere klas;

 • Volledig geïntegreerde opvang

De anderstalige nieuwkomer volgt de lessen in de reguliere klas.

  1. Bijdrageregeling

In het GO! betaalt u geen inschrijvingsgeld voor uw kind, noch bijdragen voor kosten die nodig zijn om ontwikkelingsdoelen na te streven of de eindtermen te behalen. De materialen die hiervoor nodig zijn, krijgen de leerlingen kosteloos in bruikleen. Ze blijven eigendom van de school. Worden de materialen beschadigd of raken ze zoek, dan worden ze op uw kosten vervangen.

Lijst met materialen

Voorbeelden

Bewegingsmateriaal

ballen, touwen, (klim)toestellen, driewielers,…

Constructiemateriaal

karton, hout, hechtingen, gereedschap, katrollen, tandwielen, bouwdozen,…

Handboeken, schriften, werkboeken en –blaadjes, fotokopieën, software


ICT- materiaal

computers inclusief internet, tv, radio, telefoon,…

Informatiebronnen

(verklarend) woordenboek, (kinder-)krant, jeugdencyclopedie, documentatiecentrum, cd-rom, dvd, klank- en beeldmateriaal,…

Kinderliteratuur

prentenboeken, (voor)leesboeken, kinderromans, poëzie, strips,...

Knutselmateriaal

lijm, schaar, grondstoffen, textiel,…

Leer- en ontwikkelingsmateriaal

spelmateriaal, lees- en rekenmateriaal, denkspellen, materiaal voor sociaal-emotionele ontwikkeling,…

Meetmateriaal

lat, graadboog, geo-driehoek, tekendriehoek, klok (analoog en digitaal), thermometer, weegschaal,…

Multimediamateriaal

audiovisuele toestellen, fototoestel, cassetterecorder, dvd-speler,…

Muziekinstrumenten

trommels, fluiten,…

Planningsmateriaal

schoolagenda, kalender, dagindeling,...

Schrijfgerief 

potlood, pen,…

Tekengerief

stiften, kleurpotloden, verf, penselen,…

Atlas - Globe - Kaarten - Kompas - Passer - Tweetalige alfabetische woordenlijst Zakrekenmachine


Toch kan onze school niet voor alle kosten instaan. Voor bepaalde activiteiten waaraan uw kind deelneemt, zijn wij genoodzaakt een minimale bijdrage te vragen.

Als bijlage volgt een lijst van de ouderbijdragen die onze school het schooljaar kan aanrekenen.

 • De scherpe maximumfactuur: dit zijn bijdragen voor eendaagse uitstappen en voor activiteiten waaraan de klas deelneemt (bv. bezoek aan tentoonstelling, toneel- of theatervoorstelling, workshops, sportactiviteiten tijdens de onderwijstijd,…). Ook de zwembeurten behoren tot deze categorie (behalve het één jaar verplicht aan te bieden gratis zwemonderricht).

Per schooljaar mag de school voor dit soort activiteiten aan de ouders een bijdrage vragen van 45 euro voor de kleuters en 85 euro in het lager onderwijs. Dit zijn de nieuwe basisbedragen die werden aangepast aan de gezondheidsindex.

De minder scherpe maximumfactuur: dit zijn bijdragen voor alle vormen van meerdaagse uitstappen binnen de onderwijstijd. Dit zijn de GWP’s zoals bos-, zee-, boerderij-, plattelandsklassen, …

Voor dit soort activiteiten mag de school in de kleuterafdeling aan de ouders geen bijdrage meer vragen (dus 0 euro) en in de lagere school nog slechts 420 eurovoor de volledige duur van het lager onderwijs. Ook dit bedrag werd aangepast aan de gezondheidsindex

 • De dienstendie de school vrijblijvend aanbiedt alsook een raming van de kostprijs ervan. We denken hierbij aan toezicht, warme maaltijden, drankjes, leerlingenvervoer, activiteiten op woensdagnamiddag, …

De kostprijs die de school hiervoor aanrekent, moet in verhouding staan tot de geleverde prestaties.

Ouders verbinden zich ertoe de schoolkosten binnen het lopende schooljaar te vereffenen (uitgezonderd mits schriftelijke overeenkomst met de directie).

Financiële bijdragen worden geïnd via maandelijkse facturatie. Onze school heeft in overleg met de schoolraad een gedifferentieerde regeling uitgewerkt die het mogelijk maakt dat alle kinderen aan alle activiteiten kunnen deelnemen. Betalingsmoeilijkheden worden met de grootste discretie behandeld.

  1. Participatie

Wij hechten veel belang aan de participatie van alle personen die bij de school betrokken zijn. Daarom is er voor iedere geleding een participatieorgaan.

 • De pedagogische raad: dit adviesorgaan is bevoegd voor pedagogische aangelegenheden en is samengesteld uit personeel van onze school;

 • De leerlingenraad (of leerlingenforum/leerlingenparlement) in de lagere school:

In onze leerlingenraad zetelen vertegenwoordigers van de klassen van het eerste tot en met het zesde leerjaar. De leerlingen worden in de klas op democratische wijze verkozen. De leerlingenraad komt op regelmatige basis samen om onderwerpen te bespreken die hen aanbelangen en kaderen binnen het klas- en schoolgebeuren.

Leerlingen, die deel uitmaken van de leerlingenraad, kunnen voor meningen die zij als lid van de leerlingenraad uiten, geen tuchtsancties oplopen.

In elke lagere school kan een leerlingenraad opgericht worden. De oprichting is verplicht wanneer ten minste tien procent van de leerlingen van de leeftijdsgroep elf- tot dertienjarigen erom vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie leerlingen betreft;

 • De ouderraad (of oudervereniging/vriendenkring)

 • Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door een directeur, bijgestaan door de schoolraad die verplicht wordt samengesteld.

De schoolraad is samengesteld uit:

 • 3 leden verkozen door en uit het personeel;

 • 2 leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus;

 • 3 leden verkozen door en uit de ouders;

 • de directeur van de school.

Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar.

Op het lokaal niveau worden de scholen bestuurd door de directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad.

Voorzitter: Dhr. Ponnet Ronald

Leden: Mevr. Ponnet Vanessa

Mevr. Thielemans Cindy

Dhr. Vingerhoed Peter

Mevr. Callay Pascale

Mevr. Slootmaekers Annick

Mevr. Jongeneelen Ellen

Mevr. Van Dijck An

Directeur Mevr. Coekaerts Els

  1. Rookbeleid

In onze school geldt een algemeen rookverbod.

 • In gesloten ruimten: altijd

 • In de buitenlucht: altijd

 • Tijdens activiteiten extra muros : altijd

De school controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding een sanctie opleggen overeenkomstig het orde- en tuchtreglement.

Ook elektronische sigaretten vallen onder het rookverbod.

  1. Reclame en sponsoring

Reclame en sponsoring door derden zijn toegestaan binnen onze school, voor zover ze niet onverenigbaar zijn met de onderwijskundige en pedagogische taken van de school en voor zover ze de geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, objectiviteit en onafhankelijkheid van onze school niet schaden.

Leermiddelen en onderwijsactiviteiten die ertoe strekken de eindtermen te bereiken blijven vrij van reclame.

  1. Activiteiten extra muros

Onze school organiseert jaarlijks een aantal activiteiten die tot doel hebben de leerstof op een levendiger wijze aan te bieden. Deze buitenschoolse activiteiten worden in de bijlage verder gespecificeerd. Het ligt in de bedoeling om zo veel mogelijk kinderen aan de activiteit extra muros te laten deelnemen. Leerplichtige leerlingen die niet deelnemen aan een buitenschoolse activiteit, moeten gedurende die periode op school aanwezig zijn. De school organiseert vervangende activiteiten voor deze leerlingen. Indien u beslist om uw kind niet mee te laten gaan op een buitenschoolse activiteit van een (of meer) volledige dag(en), dan moet u dat vooraf en schriftelijk meedelen aan de directeur van de school.

  1. Afwezigheden

In het kleuteronderwijs is het wenselijk dat u (tijdig) de leerkracht informeert over de afwezigheid van uw kind. Voor kinderen die het eerste jaar van de leerplicht in het kleuteronderwijs doorbrengen geldt dezelfde regeling als in het lager onderwijs. Dat is ook zo wanneer een kleuter vervroegd de overstap maakt naar het lager onderwijs.

In het lager onderwijs kan een leerling om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn. Het kan echter nooit de bedoeling zijn dat aan ouders toestemming wordt gegeven om vroeger met vakantie te vertrekken of om later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een leerling op school is van 1 september tot en met 30 juni (behoudens de schoolvakanties).

Mogelijke redenen van gewettigde afwezigheid:

AFWEZIGHEID OM MEDISCHE REDENEN

a. Verklaring door de ouders

Als de ziekte een periode van drie opeenvolgende kalenderdagen niet overschrijdt, volstaat een verklaring ondertekend en gedateerd door de ouders.

Een dergelijke verklaring kan maximaal viermaal per schooljaar aangewend worden (behalve bij chronisch zieke kinderen).

b. Medisch attest

Een medisch attest is vereist:

 • als de ziekte een periode van drie opeenvolgende kalenderdagen overschrijdt;

 • als al viermaal in hetzelfde schooljaar een verklaring van de ouders werd ingediend voor een ziekteperiode van drie of minder kalenderdagen.

Alle afwezigheden om medische redenen moeten worden gewettigd:

 • bij terugkomst op school;

 • door het attest onmiddellijk aan de school te bezorgen als het een periode van meer dan tien opeenvolgende schooldagen betreft.

Het medische attest is pas rechtsgeldig als het:

 • uitgereikt wordt door een geneesheer, een geneesheer- specialist, een psychiater, een orthodontist, een tandarts of door de administratieve diensten van een ziekenhuis of van een erkend labo;

 • duidelijk ingevuld, ondertekend en gedateerd is;

 • de relevante identificatiegegevens vermeldt zoals de naam, het adres, het telefoon- en RIZIV- nummer van de verstrekker;

 • aangeeft wat de gevolgen zijn van de ziekte voor bepaalde lessen;

 • de begin- en de einddatum aangeeft van de ziekteperiode met, in voorkomend geval, de vermelding van voor- of namiddag.

Eenzelfde medische behandeling met verschillende afwezigheden tot gevolg:

Hiervoor volstaat één medisch attest waarop de verschillende afwezigheden zo gedetailleerd mogelijk worden vermeld. Voor bepaalde chronische ziektebeelden die leiden tot verschillende afwezigheden zonder dat een doktersconsultatie noodzakelijk is, kan één medisch attest volstaan na samenspraak met de CLB- arts. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders.

c. Het medisch attest voor de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school 2

Uniform medisch attest voor wie niet deelneemt aan de lessen lichamelijke opvoeding.

Dit attest moet door de huisarts meegegeven worden zodat de school kan uitmaken wat wel en wat niet kan in deze lessen.

Bij langdurige afwezigheid in deze lessen bestaat er een specifiek formulier, daarin vraagt het CLB een nieuwe evaluatie aan de behandelende geneesheer.

AFWEZIGHEID OM LEVENSBESCHOUWELIJKE REDENEN

Afwezigheid tijdens het vak godsdienst of niet-confessionele zedenleer wegens de eigen levensbeschouwelijke overtuiging.

 • de vrijgekomen lestijden worden besteed aan de studie van de eigen levensbeschouwing;

 • afwezigheid op school tijdens deze lestijden is niet toegelaten.

VAN RECHTSWEGE GEWETTIGDE AFWEZIGHEDEN OM DIVERSE REDENEN

De afwezigheid wordt, naargelang het geval, gestaafd door een verklaring van de betrokken personen of een officieel document dat de reden van de afwezigheid opgeeft.

 • om een begrafenis- of huwelijksplechtigheid bij te wonen van een bloed- of aanverwant of van een persoon die onder hetzelfde dak woont (enkel dag van begrafenis zelf);

 • om een familieraad bij te wonen;

 • omdat de school onbereikbaar of ontoegankelijk is door overmacht;

 • onderworpen zijn aan maatregelen opgelegd in het kader van de bijzondere jeugdzorg of de jeugdbescherming;

 • opgeroepen of gedagvaard zijn voor de rechtbank;

 • om feestdagen te beleven die inherent zijn aan zijn/haar door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging;

 • om in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging actief deel te nemen als topsportbelofte voor de sporttakken tennis, zwemmen of gymnastiek; aan sportieve manifestaties (wedstrijden, tornooien of manifestaties) waarvoor de leerling als lid van een unisportfederatie geselecteerd is.

AFWEZIGHEDEN OM DIVERSE REDENEN MET AKKOORD VAN DE DIRECTEUR

Afwezig zijn kan slechts met het akkoord van de directeur en na overhandiging van, naargelang het geval, een verklaring van de betrokken personen of een officieel document.

Bij het toestaan van dergelijke afwezigheden zal de directeur rekening houden met het belang van de leerling, dan wel met het belang van de schoolgemeenschap.

 • voor een rouwperiode na de begrafenis van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad of van een persoon die onder hetzelfde dak woont;

 • of om de begrafenis bij te wonen van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad in het buitenland;

 • wegens de individuele selectie voor een culturele of sportieve manifestatie;

 • om persoonlijke redenen, in echt uitzonderlijke omstandigheden; voor deze afwezigheid moet de directeur vooraf zijn akkoord verleend hebben;

 • om deel te nemen aan time-out projecten;

 • een afwezigheid ingevolge een preventieve schorsing, een tijdelijke of een definitieve uitsluiting en waarbij de school gemotiveerd heeft dat opvang niet haalbaar is, is een gewettigde afwezigheid.

AFWEZIGHEID TIJDENS ACTIVITEITEN EXTRA MUROS

Ouders kunnen de deelname aan activiteiten extra muros weigeren als zij dit vooraf en schriftelijk aan de directeur van de school meedelen

 • studie-uitstappen, theater- of filmvoorstellingen, gezamenlijke bezoeken aan musea, enz. worden tot de normale schoolactiviteiten gerekend; ouders hebben echter het recht om hun kind(eren) niet mee te laten gaan op dergelijke activiteiten;

 • leerlingen die niet deelnemen aan de activiteiten extra muros moeten wel degelijk aanwezig zijn op school; voor hen worden vervangende activiteiten georganiseerd;

 • activiteiten die volledig buiten de schooluren vallen, zijn geen activiteiten extra muros.

AFWEZIGHEDEN ALS GEVOLG VAN EEN TOPSPORTCONVENANT

Het betreft afwezigheden voor leerlingen die worden toegestaan op basis van het topsportconvenant in de sporttakken tennis, zwemmen en gymnastiek.

Deze afwezigheid kan slechts worden toegestaan voor maximaal 6 lestijden per week (verplaatsingen inbegrepen) en enkel als de school voor de betrokken topsportbelofte over een dossier beschikt bestaat uit:

 1. de gemotiveerde aanvraag van de ouders;

 2. een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportfederatie;

 3. een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap;

 4. het akkoord van de directeur: de directeur kan het aanvraagdossier aanvaarden of weigeren.

IN UITZONDERLIJKE GEVALLEN: AFWEZIGHEID VAN KINDEREN VAN BINNENSCHIPPERS, KERMIS- EN CIRCUSEXPLOITANTEN EN -ARTIESTEN EN WOONWAGENBEWONERS, OM DE OUDERS TE VERGEZELLEN TIJDENS HUN VERPLAATSINGEN (DE ZGN. ‘TREKPERIODES’)

Afwezigheid op basis van een overeenkomst tussen de ‘ankerschool’ en de ouders

 • In principe moeten deze kinderen elke dag aanwezig zijn op school;

 • In uitzonderlijke omstandigheden kunnen kinderen die gedurende de zgn. ‘trekperiodes’ met hun ouders meereizen, deze vorm van tijdelijk ‘huisonderwijs’ genieten, ondersteund vanuit een ‘ankerschool’;

Afwezigheid van deze kinderen is gewettigd mits:

 • de school tijdens de afwezigheid voor een vorm van onderwijs op afstand zorgt;

 • de school, maar ook de ouders, zich engageren dat er regelmatig contact is over het leren van het kind.

We vragen dat alle leerlingen (ook de kleuters) stipt aanwezig zijn zodat alle activiteiten op tijd kunnen beginnen (5 minuten voor het belsignaal). Bij laattijdige aankomst noteert de leerkracht dit in de agenda van de leerling. Bij herhaling neemt de directeur contact op met de ouders. Te laat komende leerlingen en kleuters missen een belangrijk deel van de leerstof en storen het klasgebeuren.

Antispijbelbeleid

De school beschouwt het als haar taak om het algemeen welbevinden van de leerling te garanderen. Wanneer een leerling toch ongewettigd afwezig blijft, zal de school samen met het CLB helpen om het probleem op te lossen.

Wanneer de school vaststelt dat de leerling spijbelt, neemt zij contact op met de ouders.

Regelmatig te laat komen of medische attesten inleveren waarmee zichtbaar werd geknoeid valt ook onder ongewettigde afwezigheid.

Van zodra de leerling 5 halve schooldagen ongewettigd afwezig is, moet het begeleidend CLB ingeschakeld worden en wordt een begeleidingsdossier opgemaakt.

Opgelet: 5 halve schooldagen ipv 10 halve schooldagen!

Problematische afwezigheden kunnen ertoe leiden dat de schooltoelage wordt ingetrokken.

Het aantal problematische afwezigheden dat een leerling in de loop van het schooljaar heeft opgebouwd wordt bij verandering van school overgedragen. Verzet is niet mogelijk.

  1. Afwezigheid wegens revalidatie tijdens de lestijden

De directeur van een school kan een leerling toestaan om afwezig te zijn wegens revalidatie tijdens de lestijden. De revalidatie moet worden uitgevoerd door bij wet gemachtigde hulpverleners.

De regelgeving onderscheidt twee situaties:

 1. Afwezigheid omwille van revalidatie na ziekte of ongeval (die niet behoort tot situaties die vallen onder b.), gedurende maximaal 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen. Daartoe is een verklaring van de ouders nodig waaruit blijkt waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden. Er moet ook een medisch attest zijn waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie blijken. Uit het advies van het centrum voor leerlingenbegeleiding (na overleg met de klassenraad en de ouders) moet blijken waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden. De directeur verleent toestemming om afwezig te zijn voor de periode die in het medisch attest werd vermeld;

 2. Afwezigheid gedurende maximaal 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen voor de behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose. Een bewijs van deze diagnose moet terug te vinden zijn in het revalidatiedossier voor deze leerling op school. Indien dit voor specifieke diagnoses omwille van privacy (persoonsgegevens betreffende de gezondheid) niet mogelijk is, kan het bewijs geleverd worden op basis van een verklaring van het CLB dat het een stoornis betreft die is vastgelegd in een officiële diagnose zoals omschreven in artikel 5, 4° van het BVR tot vaststelling van de operationele doelen van het CLB.

Dit besluit voorziet in een vierledige procedure waarbij vooral het advies van het CLB in overleg met de klassenraad en de ouders belangrijk is. Het advies van het CLB moet motiveren waarom de problematiek van de leerling van die aard is dat het wettelijk voorziene zorgbeleid van een school daar geen antwoord op kan geven. Het advies moet ook aangeven dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als schoolgebonden aanbod. De school moet met de revalidatieverstrekker een samenwerkingsovereenkomst opstellen over de wijze waarop de informatie daarover wordt uitgewisseld. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag aan de directeur van de school en aan het centrum van leerlingenbegeleiding (met inachtneming van de privacywetgeving). De toestemming van de directeur moet jaarlijks vernieuwd worden en wordt gemotiveerd op basis van het evaluatieverslag.

In uitzonderlijke omstandigheden en na gunstig advies van het CLB in overleg met de klassenraad en de ouders, kan de maximumduur van 150 minuten voor leerplichtige kleuters uitgebreid worden tot 200 minuten, verplaatsing inbegrepen.

  1. Onderwijs voor zieke jongeren – tijdelijk onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs

Onderwijs aan huis of synchroon internetonderwijs is mogelijk wanneer de leerling een relatief lange periode gedurende het schooljaar op school afwezig is wegens ziekte of ongeval en de leerling hierdoor tijdelijk onmogelijk of minder dan halftijds de lessen op school kan volgen.

Om voor tijdelijk onderwijs aan huis in aanmerking te komen moeten alle volgende voorwaarden samen worden vervuld:

 • De leerling is 5 jaar geworden vóór 1 januari van het lopende jaar;

 • De leerling is meer dan 21 kalenderdagen (schooljaaroverschrijdend) ononderbroken afwezig op school wegens ziekte of ongeval. Wanneer de leerling de lessen opnieuw bijwoont op school, maar binnen een termijn van 3 maanden opnieuw afwezig is wegens ziekte of ongeval, dan geldt er geen wachttijd, maar gaat het recht op tijdelijk onderwijs aan huis onmiddellijk in.

Uitzondering: chronisch zieke kinderen hebben recht op vier uur tijdelijk onderwijs aan huis na 9 halve schooldagen afwezigheid;

 • De ouders moeten de vraag voor onderwijs aan huis schriftelijk formuleren en staven met een medisch attest;

 • De aanvraag wordt ingediend via een formulier dat door de school ter beschikking wordt gesteld;

 • De afstand tussen de school/vestigingsplaats en de verblijfplaats van de betrokken leerling bedraagt ten hoogste 10 km;

 • De school zal de ouders van frequent en langdurig zieke kinderen individueel informeren over het bestaan en de mogelijkheid tot het organiseren van tijdelijk onderwijs aan huis en/of synchroon internetonderwijs. Uw kind kan van synchroon internetonderwijs genieten bij een langdurig geplande afwezigheid van 6 weken, of bij frequente geplande afwezigheden van minimaal 54 halve dagen. Synchroon internetonderwijs dient door de ouder(s) te worden aangevraagd via de webstek van vzw Bednet http://www.bednet.be/aanvraag-aanmaken .

Er wordt nagegaan of uw kind het Synchroon internetonderwijs voldoende lang en voldoende intensief zal kunnen gebruiken. De uiteindelijke afwezigheid kan korter of minder zijn.

  1. Leefregels

   1. Ordemaatregelen

Een goede samenwerking tussen kind, ouder en personeel van de school is zeker nodig om vlot te functioneren. Als die samenwerking niet volgens de afspraken verloopt, kan de school passende maatregelen nemen.

Enkel voor leerplichtigen in het lager onderwijs kan de school uitzonderlijk orde – en tuchtmaatregelen nemen.

De volgende ordemaatregelen zijn mogelijk:

Ordemaatregelen die zowel door de directeur als door alle onderwijzende en opvoedende personeelsleden kunnen genomen worden:

Een waarschuwing

Mondeling met vermelding in de schoolagenda.

Een vermaning

Nota in de agenda met eventueel een strafwerk.

Elke aanmerking of strafwerk wordt ondertekend door de ouders.

Een straftaak

Extra schriftelijke taak.

Deze taak wordt via de agenda aan de ouders gemeld.

Tijdelijke verwijdering uit de les/studie

tot het einde van de les/studie.

Ondertussen krijgt de leerling een strafwerk of een taak.

De ouders worden hierover geïnformeerd.

Een strafstudie

Buiten de lesuren wordt aan de leerling een straf opgelegd.

Dit wordt schriftelijk aan de ouders meegedeeld.

Ordemaatregelen die enkel de directeur kan nemen:

Een begeleidings-overeenkomst

Leerlingen die herhaaldelijk in de fout gaan, krijgen een contract waarin omschreven wordt wat uitdrukkelijk van hen verwacht wordt en wat de gevolgen zijn als ze het contract niet naleven.

Het contract heeft een beperkte duur, wordt geregeld geëvalueerd en leidt uiteindelijk al dan niet tot het opstarten van de tuchtprocedure.

Dit wordt schriftelijk aan de ouders meegedeeld.

Binnen de drie lesdagen na kennisname van de ordemaatregel heeft de betrokkene recht op overleg met de directeur.

Tegen een ordemaatregel kan geen beroep aangetekend worden.

   1. Bewarende maatregel

Preventieve schorsing

Om de leefregels te handhaven kan de directeur of zijn afgevaardigde in zeer uitzonderlijke omstandigheden een leerplichtige leerling lager onderwijs preventief schorsen; d.w.z. voorlopig uit de school sluiten.

Deze bewarende maatregel geldt maximaal 5 opeenvolgende schooldagen. De directeur of zijn afgevaardigde kan beslissen om deze periode één keer met 5 opeenvolgende schooldagen te verlengen indien het tuchtonderzoek door externe factoren niet binnen deze periode kan worden afgerond.

De schorsing kan onmiddellijk uitwerking hebben en wordt aan de ouders meegedeeld. De school voorziet in opvang voor de leerling, tenzij ze aan de ouders motiveert waarom dit niet haalbaar is.

   1. Tuchtmaatregelen

De directeur of zijn afgevaardigdekan een tuchtmaatregel nemen als het gedrag werkelijk een gevaar vormt voor het ordentelijk verstrekken van het onderwijs en/of de verwezenlijking van het eigen opvoedingsproject van onze school in het gedrang brengt.

De directeur of zijn afgevaardigde zal slechts tuchtmaatregelen nemen als de ordemaatregelen geen effect hebben of bij zeer ernstige overtredingen. Zeer ernstige overtredingen zijn onder meer opzettelijk slagen en verwondingen toebrengen, opzettelijk essentiële veiligheidsregels overtreden, opzettelijk en blijvend de lessen en activiteiten storen, zware schade toebrengen, drugs dealen of diefstal plegen.

    1. Soorten

De tuchtmaatregelen zijn:

 • Een tijdelijke uitsluiting uit alle lessen voor een minimale duur van één schooldag en voor een maximale duur van 15 opeenvolgende schooldagen. De directeur of zijn afgevaardigde spreekt deze maatregel uit na voorafgaand advies van de klassenraad. De school voorziet in opvang voor de leerling, tenzij ze aan de ouders motiveert waarom dit niet haalbaar is;

 • Een definitieve uitsluiting uit de school. De directeur of zijn afgevaardigde spreekt deze maatregel uit na voorafgaand advies van de klassenraad waarin ook het CLB is vertegenwoordigd.

Een definitieve uitsluiting gaat onmiddellijk in na de schriftelijke kennisgeving aan de ouders van de leerling tijdens het schooljaar en uiterlijk op 31 augustus.

Wordt de leerling vóór 30 juni definitief uitgesloten, dan blijft hij normaliter in de school ingeschreven tot aan de inschrijving in een andere school. Uiterlijk één maand (vakantieperioden tussen 1 september en 30 juni niet inbegrepen) na de schriftelijke kennisgeving van de definitieve uitsluiting, wordt de leerling definitief uitgeschreven; zelfs als er dan nog geen andere school voor de leerling gevonden is.

De uitsluiting op zich doet geen afbreuk aan het statuut van regelmatige leerling. Samen met het begeleidende CLB zal de school de leerling actief helpen zoeken naar een andere school.

De school bepaalt of de aanwezigheid van de leerling verplicht is of niet. Als de ouders om opvang vragen en de school acht dit niet haalbaar, dan motiveert zij dit en deelt dit schriftelijk mee aan de ouders.

Bij manifeste onwil om op het aanbod van verandering van school in te gaan, kan de school de leerling uitschrijven. Een leerling die uit de school uitgesloten werd, het lopende, het volgende én het daaropvolgende schooljaar geweigerd worden in de school. Dit geldt ook voor de school/scholen waar onze school mee samenwerkt, voor zover de controversiële handelingen zich in die andere school hebben voorgedaan.

Algemene principes bij tijdelijke en definitieve uitsluiting:

De tijdelijke en definitieve uitsluiting kunnen enkel uitgevoerd worden na een procedure die de rechten van verdediging waarborgt, mits men de volgende principes respecteert:

   • Men moet het voorafgaand advies van de klassenraad inwinnen. Bij een definitieve uitsluiting moet de klassenraad uitgebreid worden met een vertegenwoordiger van het CLB, die een adviserende stem heeft;

   • De intentie tot het nemen van een tuchtmaatregel wordt door de school schriftelijk aan de ouders gemeld;

   • De ouders en de leerling hebben vervolgens inzage in het tuchtdossier van de leerling, met inbegrip van het advies van de klassenraad, en worden gehoord. Ze kunnen eventueel worden bijgestaan door een vertrouwenspersoon;

   • De tuchtstraf moet pedagogisch verantwoord kunnen worden en in overeenstemming zijn met de ernst van de feiten;

   • De beslissing tot tijdelijke of definitieve uitsluiting wordt genomen door de directeur of zijn afgevaardigde. Deze beslissing wordt schriftelijk en behoorlijk gemotiveerd aan de ouders meegedeeld vóór de tuchtmaatregel ingaat met vermelding van de datum waarop de maatregel ingaat;

   • De school geeft in de mededeling van de definitieve beslissing aan dat de ouders een beroep kunnen instellen en verwijst tegelijk ook naar de bepalingen daaromtrent uit het schoolreglement;

   • Het tuchtdossier en de tuchtmaatregelen zijn niet overdraagbaar van de ene school naar de andere school;

   • Er wordt nooit overgegaan tot collectieve uitsluitingen.

   1. Beroepsprocedure bij definitieve uitsluiting

Alleen tegen de definitieve uitsluiting kan men in beroep gaan. Het beroep wordt behandeld door een beroepscommissie.

    1. Het beroep opstarten

 • De ouders moeten het beroep schriftelijk indienen bij de algemeen directeur uiterlijk binnen drie dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) na de schriftelijke mededeling van de definitieve uitsluiting. Ze doen dit het best via een aangetekende zending: op die manier kunnen zij bewijzen dat zij het beroep tijdig hebben ingediend.

Het beroep moet gedateerd en ondertekend zijn, met omschrijving van het voorwerp van beroep en motivering van de ingeroepen bezwaren;

 • Tijdens de beroepsprocedure blijft de leerling definitief uitgesloten.

    1. Beroepscommissie

 • De algemeen directeur wijst de beroepscommissie aan en roept die zo vlug mogelijk samen.

De beroepscommissie bestaat uit interne leden en externe leden;

 • De voorzitter van de beroepscommissie wordt door de algemeen directeur aangeduid onder de externe leden;

 • Elk lid van de beroepscommissie is stemgerechtigd. Elk lid van de beroepscommissie is aan discretieplicht onderworpen. Bij de stemming is het aantal stemgerechtigde interne leden gelijk aan het aantal stemgerechtigde externe leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de beroepscommissie doorslaggevend;

 • De beroepscommissie hoort de ouders;

 • De beroepscommissie kan één of meer leden van de klassenraad, die een advies over de definitieve uitsluiting heeft/hebben gegeven, horen;

 • De beroepscommissie neemt een beslissing:

 • een gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid wegens laattijdige indiening of het niet voldoen aan de vormvereisten;

 • of een bevestiging van de definitieve uitsluiting;

 • of de vernietiging van de definitieve uitsluiting.

 • De algemeen directeur aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de beslissing van de beroepscommissie;

 • Binnen het GO! is er geen verder beroep meer mogelijk tegen de in beroep genomen beslissing;

 • Het resultaat van het beroep wordt aan de ouders schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld uiterlijk 21 kalenderdagen – vakantieperioden niet meegerekend – nadat het beroep werd ingediend. De directeur ontvangt hiervan een afschrift;

 • Bij overschrijding van deze vervaltermijn wordt de omstreden definitieve uitsluiting van rechtswege vernietigd.

    1. Annulatieberoep

Als de hierboven beschreven beroepsprocedure uitgeput is, kunnen ouders een annulatieberoep of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij de Raad van State indienen. Zij hebben hiervoor zestig kalenderdagen de tijd vanaf het moment dat zij kennisnamen van de beslissing van de beroepscommissie. Tijdens deze procedure blijft uw kind definitief uitgesloten.

  1. Overdracht leerlingengegevens bij schoolverandering

Als uw kind van school verandert, dient de school de leerlingengegevens over te dragen aan de nieuwe school. De overdracht kan enkel betrekking hebben op de leerling specifieke onderwijsloopbaan. Ze gebeurt uitsluitend in het belang van uw kind en slaat nooit op gegevens in verband met schending van de leefregels (behalve indien de regelgeving de overdracht verplicht stelt).

U kunt inzage krijgen in de over te dragen gegevens als u er expliciet om verzoekt en u kunt een kopie van deze gegevens verkrijgen. U hebt eveneens het recht om toelichting te verkrijgen. Na inzage van de stukken kunt u zich tegen de overdracht van bepaalde documenten verzetten.

Als uw kind beschikt over een gemotiveerd verslag voor toelating tot het geïntegreerd onderwijs of over een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs, dan zal de school bij schoolverandering een kopie van dit verslag overdragen aan de nieuwe school, zoals thans door de regelgeving wordt opgelegd.


 1. Afspraken en informatie

  1. Kledij, orde, veiligheid, hygiëne

   1. Algemeen

 • kledij en voorkomen:

 • Onze school waardeert persoonlijke smaak en overtuiging, maar het mag geenszins de bedoeling zijn om te provoceren, de goede zeden te schenden of de vrijheid van anderen te belemmeren. Noch de eigen veiligheid of gezondheid, noch die van anderen mag in het gedrang komen;

 • In sommige lessen is, ter wille van de hygiëne en/of veiligheid, aangepaste kledij noodzakelijk. Soms zullen haarnetjes, badmutsen, of beschermkledij aangewezen of zelfs verplicht zijn. Anderzijds zal de directeur of de betrokken leerkracht, naargelang de situatie, het dragen van hoofddeksels, sieraden, losse kledij, sjaaltjes en dergelijke verbieden als de hygiëne of de veiligheid dit vereisen. Bijvoorbeeld in de lessen lichamelijke opvoeding, en praktijkvakken, bij sport en zwemmen;

 • De eigen mening vertolking en de manier waarop leerlingen dit doen tegenover leeftijdgenoten, leerkrachten, bezoekers;

 • orde en wellevendheid;

 • verzorgd taalgebruik;

 • richtlijnen van directeur en personeel opvolgen, onder andere bij verkoop van maaltijdbonnetjes, inzameling van spaargelden, melding van afwezigheid;

 • zich houden aan de aangewezen, afgebakende speelruimte;

 • zich ordelijk verplaatsen in groep zowel binnen als buiten de school, bijvoorbeeld tijdens uitstappen en bij het vormen van rijen;

 • respect voor school en schoolomgeving.

   1. In de klas

 • Wij zetten in op een correcte leer- en werkhouding.

 • Wij houden onze werktafels netjes en ordelijk.

 • Wij laten de klas netjes achter na de lessen.

 • Wij hebben respect en dragen zorg voor eigen materiaal en dat van anderen. Schoolboeken moeten gekaft worden. Bij het vernietigen en/of zwaar beschadigen van leerboeken en/of materiaal zal een vergoeding gevraagd worden.

   1. Op de speelplaats

 • Respect voor begrenzing, beplanting en speelmaterialen

 • Papiertjes, etensresten, … worden in de daartoe bestemde vuilnisbakken gegooid; wij sorteren altijd en gooien niets op de grond.

 • De toiletten worden bezocht tijdens de speeltijden. Hou ze rein voor jezelf en voor je medeleerlingen. Was nadien je handen!

 • aandacht voor belsignaal,

 • rijen vormen.

   1. In het toilet (plasbeleid)

De leerlingen maken gedurende de speeltijd gebruik van de mogelijkheid om naar het toilet te gaan. Zij kunnen ook, indien nodig, tijdens de lessen naar het toilet gaan. Er wordt wel verwacht dat zij dit op een stille, ordelijke manier doen en de turnlessen niet storen.

Pictogrammen rond handen wassen hangen uit in de toiletjes. Tijdens de speeltijden wordt ook gewerkt met een “kaartjessysteem” om drukte in de toiletten te vermijden.

   1. Maaltijden, eten en drinken

Kinderen die ’s middags blijven eten op school, staan onder toezicht van het personeel.

Zij kunnen:

 • boterhammen en drinken meebrengen

 • boterhammen meebrengen en thee of soep in de refter bestellen

 • een volledig middagmaal bestellen

De school wil actief kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die gericht zijn op een gezonde levensstijl. Elke voormiddag is ‘gezonde’; dit houdt in dat uw kind een gezonde snack (fruit, groente…) meeneemt naar school en/of een gezond drankje (water, vruchtensap, melk…).

Kleuters: in de voormiddag is een eet- en drinkmoment voorzien waarbij enkel fruit of groente wordt gegeten. Na het middagmaal is het toegestaan een koekje te nemen. In de namiddag is enkel nog een drinkmoment voorzien.

Het is verboden energiedrankjes, frisdrank, kauwgom en chips te nuttigen tijdens de schooluren. Het gebruik van snoep en koekjes wordt geminimaliseerd en kan enkel in de namiddag genuttigd worden.

   1. In de bus

Voor de leerlingen die gebruik maken van het leerlingenvervoer (bus) worden de volgende afspraken gemaakt:

 • Iedere leerling krijgt een uurregeling en een vaste halte: de leerling staat tijdig klaar; de bus zal niet vroeger doorrijden.

 • Alle leerlingen krijgen van de busbegeleiding een vaste plaats: de leerlingen blijven op die plaats zitten en dienen de begeleiding te gehoorzamen.

 • De begeleiding zet de leerling op een veilige manier van de bus (zoals met de ouders afgesproken). Na het verlaten van de bus bevinden de leerlingen zich niet meer onder de hoede van de begeleider. De ouders dragen vanaf dat ogenblik de volle verantwoordelijkheid.

 • Bij afwezigheid van de leerling verwittigen de ouders in de mate van het mogelijke de school én de busbegeleiding.

 • In geval van onvoorziene grote vertragingen verwittigen wij alle bereikbare ouders telefonisch via de aan de school meegedeelde nummers.

 • Kinderen die reeds verschillende malen in conflict gingen op één van volgende wijzen

  • andere kinderen uitschelden, pijn doen, spullen beschadigen

  • de toezichthoudende leerkracht regelmatig ongehoorzamen

zal het gebruik van de bus (deels) ontzegd worden. Zij krijgen een opvolgkaart die in het agenda terug te vinden is met volgende afspraak:

? = aangenaam en flink gedrag

? = ongewenst of onaanvaardbaar gedrag

1 x 3 ? volgende dag niet op de schoolbus

2 x 3 ? een week (5 schooldagen) niet op de schoolbus

3 x 3 ? het gebruik van de schoolbus wordt ontzegd voor de rest van het schooljaar

 • Voor leerlingen die onregelmatig meerijden (enkel ’s morgens, enkel ’s namiddags, tweewekelijks…) kunnen wij geen plaats voorzien op de bus.

 • We werken met een wachtlijst en voorrangsregeling:

 1. leerlingen die schooljaar 2015-2016 geen plaats meer hadden en nu nog steeds met de schoolbus wensen te komen

 2. broers of zussen van leerlingen die reeds op onze school zitten

 3. alle anderen volgens volgorde van inschrijving

 • Prijzen:

 • Z-kaart = 10 ritten: € 8

 • trimesterabonnement: €73 + €55 + €55

 • jaarabonnement: € 183

   1. Bij het begin en einde van de lessen en activiteiten

 • Vanaf 7u30 staan alle leerlingen van de school onder toezicht van een leerkracht op de speelplaats. Het is verboden om vroeger dan 7u30 de school te betreden.

 • Bij het belsignaal worden de rijen onmiddellijk gevormd.

 • De leerlingen gaan na de lesuren dadelijk naar huis. Kleuters worden aan de eigen klas afgehaald. Wie niet is opgehaald, blijft in de naschoolse opvang of wordt opgehaald door De Rakkertjes (op woensdag).

 • Wie ‘s middags naar huis gaat, komt niet vroeger terug dan 12u50.

 • In geen geval hangen de leerlingen ‘s morgens, ‘s middags of in de namiddag rond de school.

 • De speelplaatsen van de lagere zijn verboden terrein voor niet-leerlingen. Bij problemen bent u steeds welkom bij de directie of op het secretariaat.

   1. Tijdens de speeltijden

De leerlingen blijven niet in klaslokalen of gangen ( behalve wanneer een leerkracht onder zijn verantwoordelijkheid daar anders over beslist).

Er mag niet ruw gespeeld worden. Vechten of ruw spel zal dan ook bestraft worden.

Wij werken preventief om ruzies, pesten en verveling tegen te gaan. Daarom voorziet de school speelkoffers met een variatie aan speelgoedmaterialen. Dit mag tijdens de pauzes gebruikt worden. Tijdens de middagpauze mogen de leerlingen van de lagere school ook op het grasveld spelen, onder toezicht van een leerkracht. De leerlingen van het 6de leerjaar introduceren maandelijks een nieuw spel op de speelplaats. Voor de kleuters voorizen wij ook in spelmaterialen zoals, loopfietsen, steps, zandbakspeelgoed, ballen,... om beweging en spel te bevorderen.

Leerlingen vertoeven op onze school in een aangename, groene omgeving. Wij wensen dan ook dat de leerlingen zich op een respectvolle manier gedragen ten opzichte van de natuur.

   1. Tijdens de opvang (georganiseerd door de school of onder verantwoordelijkheid van de school)

 • indeling van de ruimte in een “werkruimte” en een “speelruimte”

 • wij bieden geen huiswerkklas, de begeleiding van het huiswerk of nazicht ervan valt niet onder de taken van de toezichthouder,

   1. Verlaten van de school tijdens de schooluren

De leerlingen mogen de school vroegtijdig verlaten mits een geschreven toestemming van de directie en de ouder(s) en enkel onder begeleiding van het gezinshoofd of van een verantwoordelijk persoon. Bij het afhalen gaat deze bevoegde persoon eerst langs op het secretariaat. Het is niet toegelaten om rechtstreeks naar de klassen te gaan.

   1. Buitenschoolse activiteiten

Bij uitstappen verplaatsen de leerlingen zich in behoorlijke rijen. Zij volgen de richtlijnen van de begeleiders. Zij letten op hun omgangstaal en voorkomen.

   1. Hygiëne en besmettelijke ziekten

Wij verwachten dat de kinderen netjes en verzorgd naar school komen. Wij houden eraan dat zij gewone kledij dragen, die past bij hun leeftijd (geen korte topjes, provocerende kledij,... geen hoge hakken, teenslippers, plateauschoenen of ander onveilig schoeisel).

Wij maken onderscheid tussen school-, sport- en strandkledij. Waardevolle sieraden laten wij thuis. Het dragen van hoofddeksels, zoals een kap, muts, pet, sjaal, … is enkel toegelaten op de speelplaats.

Zorg ervoor dat uw kinderen steeds gemakkelijke kledij dragen die ze zelf aan en uit kunnen doen: ritssluitingen, kleefstrips aan de schoenen, ... (kleuters: liefst geen knopen, veters, …).

Schrijf de naam in alle kledingstukken. Kledij, voorwerpen, … die niet getekend zijn, kunnen zoek raken.

Besmettelijke ziekten

Zie punt 3

   1. Respecteer de uitrusting van de school

Opzettelijke beschadiging of vernieling wordt bij de leerkrachten of bij de directie gemeld en leidt tot schadeloosstelling.

   1. Zorg voor persoonlijke bezittingen

De kinderen laten geen portefeuilles, geld, sleutels,… in hun jas aan de kapstok achter.

Waardevolle voorwerpen en speelgoed, computerspelletjes, radio’s, MP3-spelers, … zijn niet toegelaten op school! Indien leerlingen toch met zulke dure spullen op school aankomen, worden deze onmiddellijk door de leerkracht in bewaring gehouden tot het einde van de schooldag.

De leerlingen brengen alleen boeken en voorwerpen mee die verband houden met de les.

   1. Fietsen

Onze school beschikt over een fietsenrek. Alle fietsen worden daar gestald! Bij het binnen- en buitengaan wordt de fiets aan de hand geleid. De fietsen worden er ordelijk weggezet. De snelbinder, afhaalbare gadgets, …worden in de boekentas opgeborgen en meegenomen naar de klas. De fietsenstalling staat altijd open! Iedereen heeft er alle belang bij om de fiets goed op slot te doen. Het stallen van de fietsen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.

   1. Het brengen en afhalen van de kinderen.

De leerlingen van de lagere school worden aan de poort afgezet en daar weer opgehaald.

De kleuters worden tot aan de klas gebracht en ook daar weer afgehaald.

Denk aan de veiligheid van onze kinderen: automobilisten dienen enkel te parkeren waar toegelaten en mogen het voetpad of zebrapad niet versperren.

Er is geen verkeer toegelaten op het schooldomein. Als u het domein toch binnenrijdt, is dit op eigen verantwoordelijkheid. De directie van de school kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden.

Bezoekers dienen zich eerst aan te melden bij het secretariaat, u begeeft zich niet in de gangen of klassen zonder toestemming van de directie.

   1. De weg naar de school

Leerlingen die naar of van de school komen terwijl ze niet vergezeld worden door ouders of begeleiders, moeten steeds de kortste en veiligste weg nemen. Zij moeten stipt de wegcode toepassen en mogen onderweg niet spelen. Eens op school is het verboden de speelplaats zonder toestemming te verlaten.

   1. Het verzorgen van wonden

Kinderen die op school een ongeval hebben, worden dadelijk verzorgd door de secretariaatsmedewerker of de toezichthoudende leerkracht.

Is er een dokter nodig, dan wordt u onmiddellijk telefonisch verwittigd. Kan u zelf met uw kind naar de dokter of het ziekenhuis, dan wachten wij u op het secretariaat op. Bent u niet in de mogelijkheid om dadelijk naar school te komen, dan zal de school verder het nodige doen.

   1. Brandveiligheid

Bij alarm worden onvoorwaardelijk de richtlijnen van het personeel gevolgd. Jaarlijks wordt tweemaal geoefend, eenmaal met voorafgaande verwittiging, eenmaal onaangekondigd.

   1. Activiteiten, andere dan de gewone lessen

Pedagogisch verantwoorde leeruitstappen, theater- of filmvoorstellingen, sportactiviteiten, … behoren tot de normale lessen. Wij gaan er vanuit dat alle kinderen van u de toestemming krijgen om aan deze activiteiten deel te nemen. Bij niet-deelname moet een geldige reden schriftelijk voorgelegd worden en is de leerling op school aanwezig. De betaling hiervan wordt geregeld volgens de scherpe maximumfactuur, opgelegd door het departement van onderwijs.

   1. Organisatie GWP’s. (bijv.: muzische klassen, bosklassen, sportklassen, …)

Onze school gaat ervan uit dat alle leerlingen hieraan deelnemen. Bij niet-deelname moet een geldige reden schriftelijk voorgelegd worden en zijn de leerlingen op school aanwezig; voor hen worden vervangende activiteiten georganiseerd.

   1. Lichamelijke opvoeding

De lessen lichamelijke opvoeding behoren tot het normale lessenpakket. Het niet bijwonen moet gestaafd worden met een doktersbriefje. Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding wordt geturnd in aangepaste kledij: een donker broekje, een T-shirt van de school of een neutraal T-shirt en turnpantoffels.. Het turngerief is met de naam getekend en zit in een zakje. Dit wordt bewaard in de kleedkamers en gaat vóór elke vakantie mee naar huis om te wassen.

   1. Verkeersopvoeding

De lessen verkeersopvoeding behoren tot het normale lessenpakket. Het niet bijwonen moet gestaafd worden met een doktersbriefje. Indien nodig, brengen leerlingen hun eigen fiets mee naar school. De school voorziet eveneens in fietsen en helmen, voor leerlingen die hier niet over beschikken of niet in de mogelijkheid zijn hun fiets op school te krijgen. Bij niet-deelname aan een fietsles, een fietstocht, … moet een geldige reden schriftelijk voorgelegd worden en is de leerling op school aanwezig.

   1. Verloren voorwerpen

Alle verloren voorwerpen, kledingsstukken, brooddozen, turn- en zwemzakken, … worden op het secretariaat verzameld. U kan daar op elk moment van de dag een kijkje komen nemen. Einde eerste week van juli worden alle stukken verwijderd van de school en meegegeven aan hulpbehoevenden.

   1. Honden en andere huisdieren

Honden en andere huisdieren worden niet toegelaten in de klassen en op de speelplaatsen, ook niet bij het brengen en afhalen van de kinderen en dit uit veiligheids - en hygiënische overwegingen.

   1. Schoolverzekering

Rago, de Raad van het Gemeenschapsonderwijs, sluit jaarlijks een globale polis af bij Ethias. De polis dekt lichamelijke letsels (met beperking voor tanden), ongevallen op weg van school naar huis en omgekeerd. Het ongeval moet via de school aan de verzekering worden gemeld.

   1. Vakantie en vrije dagen.

Deze regeling vindt u, samen met alle andere praktische info, terug in het jaarlijks infoboekje

  1. Privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal

De school  of een televisieploeg maakt foto’s, video- en televisieopnames van leerlingen tijdens verschillende evenementen in de loop van het schooljaar. Die gebruiken we voor onze schoolwebsite en we illustreren er onze publicaties mee. U ontvangt van de school een formulier waarop u toestemming geeft tot het maken en gebruiken van beeldmateriaal.

Indien u uw keuze in de loop van het schooljaar wil wijzigen, neem dan contact op met de directeur van de school, die u een nieuw formulier ter ondertekening overhandigt.

  1. Ziekte, ongeval

   1. Medicatie

Op onze school wordt geen medicatie aan de leerlingen toegediend.

De school of de leerkracht kan niet op eigen initiatief medicatie verstrekken.

Als uw kind tijdens de schooluren medicatie moet nemen, kan dit enkel op doktersvoorschrift. Bovendien moet de school dit eerst duidelijk afspreken met u en uw kind.

Het schoolpersoneel kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden als uw kind na het correct nemen van voorgeschreven medicatie bijwerkingen ondervindt.

Aan de ouder of de behandelende arts wordt gevraagd om de verklaring als bijlage in te vullen en te ondertekenen.

Als uw kind op school pijn krijgt of onwel wordt, contacteren wij u conform de procedure. Bij ernstige gevallen contacteren wij de hulpdiensten rechtstreeks.

Besmettelijke ziekten moeten zo vlug mogelijk gemeld worden aan het CLB of de directeur. De lijst van deze besmettelijke ziekten kan je raadplegen in de bijlage 1. CLB en rechten en plichten van ouders en leerlingen (6.2.2)

  1. Gebruik van gsm en andere technologische apparatuur

Ze staan tijdens de schooluren af en worden aan de klasleerkracht overhandigd. Deze houdt ze in bewaring tot het einde van de schooldag.Indien een leerling toch deze apparatuur bijhoudt, aanzet en/of gebruikt, worden deze onmiddellijk door de directie in bewaring gehouden tot de ouders ze komen ophalen. Blijft de leerling het toestel verder gebruiken, dan kan er zelfs een tuchtprocedure worden opgestart.

In de klas of op het schooldomein mag uw kind niet filmen, tenzij de gefilmde personen (leerkracht/medeleerling) hun uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben gegeven.

Naast de uitdrukkelijke toestemming voor het maken van foto’s en het filmen, heeft uw kind de schriftelijke toestemming van de gefilmde of gefotografeerde perso(o)nen nodig om deze foto’s en beeldmateriaal te gebruiken, te verspreiden en te publiceren.

  1. Aandachtspunten

Bibliotheekbezoek

Tweewekelijks gaan de leerlingen met de klas naar de bibliotheek. Wij verwachten dat de ontleende boeken op de aangegeven data in goede staat terug meegebracht worden. Bij verlies of schade wordt dit door u aan de bibliotheek vergoed.

Sport en cultuur

De school spant zich in om op sportief en cultureel vlak haar steentje bij te dragen. Stimuleer daarom uw kind om deel te nemen aan deze buitenschoolse activiteiten en om ook buiten de school regelmatig aan sport te doen, de bibliotheek te bezoeken of neem uw kind af en toe mee naar een tentoonstelling, museum, film, toneelstuk, …

Milieuzorg op school

Als school kiezen wij bewust voor afvalbeperking en/of afvalsortering.

Alle meegebrachte voedingswaren worden verpakt in een boterham- of koekjesdoos. Alle afval, zoals aluminiumfolie, papiertjes van koeken, … worden terug mee naar huis gegeven.

Wij beschikken over verschillende containers, elk bestemd voor ander afval: compostvat, PMD, restafval, papier, … Elke container is herkenbaar aan de kleur. Doe mee met sorteren en composteren en verbindt u ertoe de regels strikt na te leven, sorteer correct en respecteer het milieu.

Gezondheidsbeleid

Onze school brengt actief kennis, vaardigheden en attitudes bij die gericht zijn op een gezondere levensstijl. Wij hebben, zoals in de schoolvisie vermeld, aandacht voor gezonde voeding, gezond bewegen en een gezonde geest. In het dagelijkse klas- en schoolgebeuren vindt u dan ook allerlei elementen hiervan terug:

  • aandacht voor gezonde tussendoortjes, zoals groenten, fruit, gedroogd fruit, noten, ...

  • trakteren met een verjaardag is aardig, maar hou het gezond!

  • gezonde drankjes (fris-, sportdranken, … zijn niet toegelaten!)

  • voormiddag = gezond snacken (geen koek of snoep toegetalen tijdens de voormiddagen)

  • wij eten gezond enafwisselend en nemen tijdens de speeltijden voldoende beweging

Huiswerkbeleid

Huiswerk ligt in het verlengde van het leerproces dat in de klas is gestart. Het vormt de brug tussen u en de school. Via ons huiswerkbeleid spelen we in op de individuele behoeften van de kinderen en proberen we zo veel mogelijk spanningen en conflicten te vermijden.

Omwille van de verschillende doelstellingen die we met het huiswerk willen bereiken, beperken we het niet alleen tot het opgeven van een taal- of rekenoefening of het leren van een les. Ook andere opdrachten, die de gewoontevorming en het zelfstandig werken bevorderen, komen aan bod.

Wij weten dat alle kinderen verschillend zijn en dat sommigen hierdoor meer behoefte hebben aan bepaalde taken dan anderen. Omwille van deze verscheidenheid zullen we differentiëren. Minder sterke leerlingen worden wat meer gestuurd en krijgen huiswerk gericht op het verwerken en inoefenen van leerinhouden, terwijl sterkere leerlingen een taak krijgen die meer gericht is op gewoontevorming en/of zelfstandig werken. Uiteraard is het de bedoeling dat ook de minder sterke leerlingen zelfstandig leren werken. Daarom zullen we niet altijd differentiëren.

Bij het huiswerk is het niet de hoeveelheid die telt, maar de kwaliteit. Het leerproces is belangrijker dan wat er wordt geleerd. Zich een leer- en werkhouding aanmeten, is daarbij het voornaamste. Het huiswerk wordt steeds vooraf in de schoolagenda vermeld. Bepaalde dagen kunnen de leerlingen huiswerkvrij zijn. (bijvoorbeeld op woensdagen, in de weekends, tijdens vakanties, …)

Wat verwacht de school van u i.v.m. huiswerk?

 • goede omstandigheden waarin het huiswerk gemaakt kan worden;

 • een positieve ingesteldheid ten aanzien van huiswerk;

 • het kind aansporen ermee te beginnen;

 • elke dag samen met het kind de opdrachten in de schoolagenda overlopen;

 • elke dag de agenda handtekenen;

 • meeluisteren als het kind hardop leest;

 • het kind aansporen om netjes en verzorgd te werken;

 • de les overhoren;

 • materiaal, foto’s, prenten, … helpen zoeken; eventueel opzoeken op het internet

 • een stukje verantwoordelijkheid aan het kind laten;

lukt dit niet, dan pas ingrijpen (het gaat meer om een werkhouding aan te kweken, dan om het inhoudelijke aspect van het huiswerk);

 • kritisch beoordelen wat het kind aankan, qua tempo; eens de maximumtijd van het huiswerk is bereikt, is het kind klaar

 • controleren of het huiswerk gemaakt is;

in het 4de, 5de en 6de leerjaar moet dit stilaan meer tot de verantwoordelijkheid van de leerling zelf gaan behoren; hij/zij draagt mee de gevolgen;

 • eventueel reacties noteren bij het huiswerk voor de juf of de meester;

 • in geval van problemen dit dadelijk aan de leerkracht signaleren;

 • u ook niet té veel met het huiswerk bemoeien.

Engagement rond zelfstandig werken, leren leren en evaluatie

 • Wij vinden het heel belangrijk dat onze leerlingen zelfstandig leren werken. Het is de bedoeling dat zij hierin leren plannen, organiseren, uitvoeren en zichzelf evalueren. Via de aanzetten in de klas stimuleren wij de kinderen om thuis verder zelfstandig te werken. We kiezen de huiswerkopdrachten zo uit, dat we deze doelstellingen kunnen bereiken.

 • Tegelijkertijd vinden wij het heel belangrijk dat een leerling een werkattitude aanleert en op een zelfstandige manier de aangeleerde leerinhouden verwerkt en inoefent. We beseffen uiteraard dat dit proces niet voor alle leerlingen even gemakkelijk verloopt. Daarom engageren wij ons om de kinderen in de klas een goede leerhouding bij te brengen, te leren plannen en zich te organiseren en geven wij hen studietips mee. Lessen en taken worden niet zomaar gauw genoteerd in de schoolagenda, maar worden aanzien als een volwaardige werkvorm. Zij worden eerst in de klas met de leerlingen besproken; hoe ze geleerd en/of gemaakt moeten worden.

Deel 4

Bijlagen

Bijlage : CLB en rechten en plichten van ouders en leerlingen

(tekst ontwikkeld door GO! POC)

    1. CLB

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding van het GO! Brasschaat werkt samen met jouw school.

ADRES CLB

CLB GO! Antwerpen

Ruggeveldlaan 471

2100 Deurne

03/232.23.82

(voor meer info – zie bijlage)

http://www.clb-antwerpen.be

E-mail: info@clb-antwerpen.be

http://www.go-clb.be

De locatie van waaruit jouw school begeleid wordt en de teamleden die jouw school bedienen worden bij het begin van elk schooljaar doorgegeven en zijn terug te vinden op onze website.

    1. Wat doet een centrum voor leerlingenbegeleiding?

Samen met de school willen we ervoor zorgen dat je je goed voelt op de school en daarbuiten. Zo willen we je slaagkansen verhogen. Niet alleen op school, maar ook in het latere leven.

Hoe we dit willen bereiken, lees je in de hele tekst. Maar onthoud alvast deze werkingsprincipes:

 • alle personeelsleden van het CLB moeten het beroepsgeheim respecteren;

 • het CLB moet zich aan vaste gedragsregels houden deontologische code);

 • bij de uitvoering van zijn opdracht moet het CLB zich ook houden aan het ‘Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp’;

 • het CLB werkt onafhankelijk, gratis en discreet. En …;

 • … jouw belang staat altijd centraal!

    1. Werkingsprincipes

In onze samenwerking met je school, je ouders3 (zie voetnoot) én met jou moeten we met een aantal principes rekening houden. Principes noemt men ook wel grondbeginselen of stelregels.

We kijken even naar de volledige ‘Mission Statement.’ Ook zeggen we je waar je meer informatie kunt vinden over het beroepsgeheim, de deontologische code voor CLB’s, het ‘Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp’ en de ‘Privacywet.’

3.1 Mission Statement

Alle principes waaraan de CLB’s zich houden, staan opgesomd in een document. Dat document noemen we de ‘Mission statement.’ Je vindt het op het internet:

Maar laat het maar even liggen. We vertalen het begrijpelijk voor jou over de hele tekst. Ook zeggen we je vaak waar meer makkelijke informatie staat.

3.2 Decreet Rechtspositie Minderjarige in de Jeugdhulp

Minderjarigen hebben rechten in de jeugdhulp, zoals recht op inspraak, recht op informatie, e.d. . Deze rechten vind je allemaal terug in het ‘Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp’ van 7 mei 2004.

Meer informatie vind je in de volgende brochures:

“Je rechten tijdens onze begeleiding” (voor leerlingen)

“Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp: Een gids voor ouders.”

3.3 Deontologische code CLB

CLB-medewerkers moeten zich aan een deontologische code houden. De deontologische code omvat regels en richtlijnen. Elk CLB-personeelslid gebruikt ze om tijdens zijn werk professioneel te handelen.

De volledige ‘Deontologische code voor de CLB-medewerker’ vind je op het internet.

3.4 Beroepsgeheim

Het beroepsgeheim is een complex maar belangrijk thema om hulverlening mogelijk te maken. Je moet er immers zeker van kunnen zijn dat alles wat je aan het CLB-team vertelt, kan gebeuren binnen een relatie waarin wederzijds vertrouwen voorop staat. De CLB-medewerkers moeten jouw informatie vertrouwelijk behandelen. Dit betekent dat deze informatie niet zomaar kan gedeeld worden. In een aantal situaties kan de informatie wel gedeeld worden, bv. met je ouders of de school. Dit gebeurt steeds in overleg met jou. Als je echt in gevaar bent, kan het CLB-team besluiten om het beroepsgeheim te doorbreken. Dit zal echter steeds vooraf met jou besproken en overlegd worden.

Voor leerkrachten, leerlingenbegeleiders, … geldt het ambtsgeheim, zij moeten discreet met gegevens omgaan, maar moeten een aantal dingen melden aan de directie, aan collega’s, aan de politie, enz.

Voor meer informatie over het beroepsgeheim kan je terecht bij je CLB-medewerker.

    1. Begeleiding en centrumondersteuning

Het CLB werkt op verschillende manieren voor de leerlingen.

Een deel van ons werk bestaat uit het begeleiden van leerlingen.

Wij ‘begeleiden’ één of meer leerlingen.

In CLB-taal zijn er twee soorten begeleiding:

 • De vraaggestuurde begeleiding,

 • De verplichte begeleiding.

Een andere taak van het CLB is de school te ondersteunen. Over de centrumondersteuning vind je verder in deze tekst meer informatie.

De school en het CLB maken afspraken over hun samenwerking in een afsprakennota.

    1. Vraaggestuurde begeleiding

5.1 Wat betekent vraaggestuurde begeleiding?

Een deel van onze begeleiding is vraaggestuurd. Vraaggestuurd betekent dat jij, je ouders of de school een vraag stellen. Soms wachten we die vraag ook niet af. Dan doen we zelf al een voorstel tot begeleiding. Dit doen we als we bijvoorbeeld uit een gesprek met de school merken dat je bijvoorbeeld leermoeilijkheden hebt of niet goed in je vel zit.

De vraaggestuurde begeleiding is een ‘vrijwillige’ begeleiding. We moeten hier toestemming voor krijgen. We gebruiken hierbij de volgende vuistregel:

 • Ben je zelf 12 jaar of ouder én word je bekwaam geacht? Dan kan je zelf toestemming geven;

 • Ben je jonger dan 12 jaar? Dan moeten je ouders toestemming geven.

Voor meer informatie over bekwaamheid kun je terecht bij de CLB-medewerker.

5.2 Voor welke vragen kun je zoal bij ons terecht?

Het CLB werkt rond vier grote thema’s. De vragen van leerlingen, ouders of de school hebben hiermee te maken. We sommen ze even op en geven ook een extra woordje uitleg.

 • Leren en studeren;

 • Bij het CLB kun je terecht met vragen over je studiemethode, een diagnose van een leerstoornis of informatie hierover (bv. dyslexie), gesprekken over je studiemotivatie, enz.;

 • Onderwijsloopbaan;

 • Het CLB geeft bv. uitleg over studierichtingen en helpt je bij het kiezen;

 • Preventieve gezondheidszorg;

 • Preventieve gezondheidszorg ken je het best van de ‘medische onderzoeken.’ Wat je misschien minder weet, is dat je ook bij ons terecht kunt met gevoelige vragen over veilig vrijen, eetproblemen, enz;

 • Psychisch en sociaal functioneren;

 • Heb je het momenteel moeilijk door problemen thuis? Voel je je niet goed in je vel? Heb je faalangst? Je kunt ermee bij ons terecht.

Uiteraard kun je ook voor andere vragen bij ons aankloppen.

5.3 Hoe ziet onze begeleiding eruit? Handelingsgericht!

Zoals gezegd, houden wij rekening met onze werkingsprincipes. Bij onze begeleiding werken wij ‘handelingsgericht.’ Ook hier gaan we uit van een ‘aantal principes.’ We geven twee voorbeeldjes:

 • We houden er altijd rekening mee dat een probleem (én het vinden van een oplossing!) niet ‘bij de leerling’ alleen ligt. We bekijken ook wie uit jouw omgeving hulp kan bieden: de school, gezin, vrienden, … ;

 • We gaan ook na wat er goed loopt. Zo vinden we ook makkelijker oplossingen.

Binnen een begeleiding doorlopen we altijd een aantal ‘fasen’, zoals bijvoorbeeld een ‘intakefase'. Op die manier bieden we een goede structuur en vergeten we niets. Zo kunnen we tot een goede samenwerking komen.

We werken ook volgens de principes van een zorgcontinuüm. Hierbij gaan we ervan uit dat we de ‘minst ingrijpende hulp’ moeten aanbieden. We gaan na welke hulp jou het meest kan vooruithelpen.

Enkele voorbeelden:

 • Je zit niet goed in je vel. Soms is het nodig dat we je doorverwijzen naar een externe dienst, zoals een centrum voor geestelijke gezondheidszorg. Soms kunnen gesprekken op de school al voldoende zijn;

 • Je hebt lees- en spellingmoeilijkheden. Soms gaan we met de school in overleg en zal zij je andere leerstof geven of ‘bijwerken.’ Soms zal het nodig zijn dat je begeleid wordt door een externe logopedist of iemand anders.

Meer informatie over het handelingsgericht werken en over handelingsgericht diagnostiek vind je op het internet:

    1. Verplichte begeleiding

Sommige vormen van begeleiding zijn verplicht. Dit betekent dat medewerking van jou, je ouders en/of de school verreist is. Het gaat hier om taken in verband met:

 • preventieve gezondheidszorg,

 • leerplichtbegeleiding.

Ook bij deze begeleiding gaan we handelingsgericht te werk.

6.1 Leerplichtbegeleiding: begeleiding in het kader van de controle op de leerplicht

De overheid wil dat alle leerplichtige kinderen naar school gaan, tenzij ze huisonderwijs volgen. De overheid wil niet dat leerlingen ‘ongewettigd’ van school blijven. Meer informatie over gewettigde afwezigheden vond je al op een andere plaats in het centrumreglement.

De overheid verplicht CLB’s, minderjarige leerlingen en hun ouders om samen te werken bij schoolverzuim. Wij willen samen met jou (en je ouders, de school, …) uitzoeken waarom je niet naar school komt. Misschien loopt het thuis niet zo goed. Misschien wil je een andere studierichting. Misschien kun je het niet zo goed vinden met een leerkracht of met medeleerlingen, … . Daar proberen we dan samen een oplossing voor te vinden.

6.2 Preventieve gezondheidszorg

De preventieve gezondheidszorg wil de gezondheid, groei en ontwikkeling bewaken, bevorderen en beschermen. Een goede gezondheid is belangrijk voor een vlotte schoolloopbaan.

Een van de manieren waarop een CLB dit doet, zijn de medische onderzoeken die met een vaste regelmaat worden uitgevoerd. Meewerken aan deze onderzoeken is bij wet verplicht.

We maken een onderscheid tussen eerder uitgebreide onderzoeken en kleinere korte onderzoeken

6.2.1 Verplichte medische onderzoeken = algemene en gerichte consulten

6.2.1.1 Algemene en gerichte consulten

Aan een aantal medische onderzoeken ben je verplicht om deel te nemen. Het gaat hier om de ‘algemene consulten’ en de ‘gerichte consulten.’

 • Algemene consulten: tijdens een algemeen consult onderzoekt een CLB alle leerlingen van een bepaald leerjaar (gewoon onderwijs) of van een bepaalde leeftijd (buitengewoon onderwijs). Het algemeen consult heeft aandacht voor de algemene gezondheidstoestand van de leerlingen en gebeurt in de gebouwen van het CLB. Dat kan soms ook op een andere plaats met een ‘medisch circuit’ zijn;

 • Gerichte consulten: tijdens een gericht consult onderzoekt een CLB alle leerlingen van een bepaald leerjaar (gewoon onderwijs) of van een bepaalde leeftijd (buitengewoon onderwijs). Het gericht consult is minder uitgebreid en richt zich naargelang de leeftijdscategorie op bepaalde gezondheidsaspecten (groei en gewicht, visuele functie, kleurenzin, oogstand, gebit, …). De gerichte consulten kunnen op school of in het CLB plaatsvinden.

De deelname aan deze onderzoeken is door de overheid verplicht.

Doel van het onderzoek is je groei en ontwikkeling op te volgen en die aspecten van je gezondheid te controleren die belangrijk zijn om te groeien, te ontwikkelen en te leren. Via deze onderzoeken willen we problemen vaststellen die bij de huisarts of gewone dokter niet systematisch worden gecontroleerd en die je soms zelf nog niet hebt opgemerkt. Bijvoorbeeld: een te laag gewicht, een gehoordaling, een verminderd zicht (slechter zien), ... . Als wij ze tijdig vaststellen, kunnen we samen erger voorkomen.

Even belangrijk voor ons is of een kind zich lekker voelt in zijn vel (psychosociale ontwikkeling)

Meer informatie over deze algemene en gerichte consulten vind je ook op het internet:

6.2.1.2 Aanwezigheid ouders bij de medische onderzoeken

We hebben graag dat ouders de onderzoeken van hun kinderen in het kleuteronderwijs bijwonen. Dat geldt voor het gewoon als het buitengewoon kleuteronderwijs.

6.2.1.3 Verzet tegen onderzoek door een bepaalde arts van het CLB

 • Het kan gebeuren dat het niet klikt tussen jou en een arts van het CLB. In dat geval mag je zelf ‘verzet aantekenen’ tegen het onderzoek als je 12 jaar of ouder bent. Ben je jonger dan 12, dan moeten je ouders het verzet aantekenen;

 • Je ouders of jijzelf laten dit weten aan het CLB en dat kan enkel met een aangetekende brief aan de directeur van het CLB. Je kunt ‘het verzet’ ook persoonlijk afgeven op het CLB. In het laatste geval krijg je een ontvangstbewijs. De brief moet gedateerd en ondertekend zijn;

 • Dit verzet heeft wel enkele gevolgen;

  • Je moet het onderzoek door een andere arts laten uitvoeren;

   • Ofwel een andere arts van ons CLB;

   • Ofwel een andere arts van een ander CLB naar keuze;

   • Ofwel een andere arts die geen CLB-arts is. Deze arts moet wel over het juiste bekwaamheidsbewijs beschikken, het diploma master na master in de jeugdgezondheidszorg;

  • Het onderzoek moet plaatsvinden;

   • Ofwel binnen de 90 kalenderdagen na het versturen van de aangetekende brief;

   • Ofwel binnen de 90 kalenderdagen na het afgeven van de brief op het CLB;

  • Als het onderzoek uitgevoerd wordt door een arts van een ander CLB of een arts die geen CLB-arts is, dan moeten de gegevens binnen de vijftien dagen na het onderzoek aan het CLB bezorgd worden;

  • Als het onderzoek door een arts wordt uitgevoerd die geen CLB-arts is, dan zijn de kosten van het onderzoek voor jou en je ouders;

  • Welke aspecten van je gezondheid, groei en ontwikkeling door de andere arts moeten worden onderzocht is te raadplegen op http://www.ond.vlaanderen.be/clb/CLB-medewerker/Verplicht_consulten.htm. Hier vind je ook het model van verslaggeving voor de arts die het onderzoek dan uitvoert. Vraag dan aan je arts om dit model te gebruiken.

Soms tekenen leerlingen of ouders verzet aan. Ze laten dan het onderzoek elders uitvoeren. We raden dit verzet stellig af: het vraagt een hele procedure voor jou, medeleerlingen van je klas zitten met vragen, … . Als je je niet goed voelt bij het onderzoek is het beter om er eerst met ons over te praten. Misschien vinden we samen wel een oplossing waar jij je goed bij voelt.

6.2.2 Besmettelijke ziekten

Besmettelijke ziekten verspreiden zich gemakkelijker op plaatsen waar mensen dicht bij elkaar leven. De school is zo’n plaats. Soms moet de CLB-arts maatregelen nemen om de verspreiding van een besmettelijke ziekte op school te helpen voorkomen. Heb jij of iemand van jouw gezin één van de ziekten die hieronder zijn opgesomd, zorg er dan voor dat die informatie snel tot bij de CLB-arts komt. Dit kan op 3 manieren: je meldt het aan de coördinator die dan verder het CLB informeert, je neemt zelf contact met het CLB of jouw behandelende arts neemt contact met het CLB.

 • Bof (dikoor),

 • Buikgriep/voedselinfecties,

 • Buiktyfus,

 • Difterie,

 • Hepatitis A,

 • Hepatitis B,

 • Hersenvliesontsteking (meningitis),

 • Infectie met EHEC (enterohemorragische Escherichia coli, verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep),

 • Infectie met Shigella (verwekker van een zeer ernstige vorm van buikgriep),

 • Kinderverlamming (polio),

 • Kinkhoest (pertussis),

 • Krentenbaard (impetigo),

 • Kroep (difterie),

 • Mazelen,

 • Rode hond (rubella),

 • Roodvonk (scarlatina),

 • Schimmelinfecties,

 • Schurft (scabiës),

 • Tuberculose,

 • Windpokken (varicella, waterpokken),

 • Bij vragen of bezorgdheden in verband met infectieziekten die niet in bovenstaande lijst vermeld worden.

Je bent verplicht om deze besmettelijke ziekten te melden en om mee te werken aan de maatregelen die getroffen worden om de verspreiding van sommige besmettelijke ziekten op school te helpen voorkomen. Deze maatregelen worden ook wel profylactische maatregelen genoemd.

6.2.3 Vaccinaties

Het CLB biedt de vaccins van het vaccinatieprogramma in Vlaanderen en het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest gratis aan. Informatie over het vaccinatieprogramma is te lezen via http://www.zorg-en-gezondheid.be/basisvaccinatieschema.

Ook wordt bij elk medisch onderzoek nagekeken of je alle aanbevolen vaccinaties kreeg. Is dit niet het geval, dan word je verwittigd en kan het CLB inhaalvaccinaties aanbieden.

Vaccinaties worden gratis door CLB aangeboden, je bent echter niet verplicht om hierop in te gaan. Het CLB vaccineert enkel na schriftelijke toestemming. De toestemming wordt gegeven door de ouder, voogd of mature leerling.

In sommige studierichtingen kunnen bepaalde vaccinaties wel vereist zijn, maar die vallen onder een andere regelgeving - de regelgeving van de arbeidsgeneeskunde.

6.2.4 Individueel onderzoek

We kunnen ook een niet-verplicht individueel onderzoek uitvoeren. Dan onderzoeken we jou alleen. Dit kan in de volgende gevallen:

 • We doen nazorg na een consult;

 • We onderzoeken je op jouw eigen vraag, van de school of van je ouders;

 • We doen dit omdat we als CLB denken dat dit echt nodig is.

    1. Centrumondersteuning

Een ander deel van ons werk is de school te ondersteunen. Hierbij werken we voor groepen leerlingen, bijvoorbeeld een klas. Soms ook voor alle leerlingen van de school. Zo helpen we de school om haar leerlingenbegeleiding zo goed mogelijk uit te bouwen. Dat doen we bijvoorbeeld door haar te helpen bij het gezondheidsbeleid op de school. Maar ook door bijvoorbeeld informatie over opleidingen aan groepen van leerlingen te geven.

De centrumondersteuning kan ook gaan over de thema’s ‘leren en studeren’, ‘onderwijsloopbaan’, ‘preventieve gezondheidszorg’ en ‘psychisch en sociaal functioneren.’

    1. Opdrachten inzake verslaggeving voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (M-decreet)

8.1 Inleiding

Het doel van onderwijs is bij elke leerling maximale vooruitgang te realiseren. Het doel is elke leerling het gemeenschappelijk curriculum4 (zie voetnoot) te laten volgen. Om die reden hebben leerlingen recht op aanpassingen die hen toelaten dat doel te bereiken.

Deze aanpassingen moeten dan wel redelijk zijn. Om de aanpassingen redelijk of haalbaar te maken voor het schoolteam, is er soms ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs. Deze ondersteuning heet geïntegreerd onderwijs (verder: GON). Voor sommige leerlingen zijn de aanpassingen die nodig zijn om de leerdoelen te halen niet mogelijk of niet voldoende. Zij kunnen een individueel aangepast curriculum volgen in het gewoon onderwijs. Ook bij het volgen van een individueel aangepast curriculum in het gewoon onderwijs is ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs mogelijk in de vorm van GON of in de vorm van inclusief onderwijs (verder: ION). Wanneer het volgen van het gemeenschappelijk curriculum niet mogelijk is in het gewone onderwijs, kan de leerling indien nodig een overstap maken naar het buitengewoon onderwijs.

8.2 Geïntegreerd onderwijs, inclusief onderwijs, individueel aangepast curriculum en buitengewoon onderwijs

8.2.1 Geïntegreerd onderwijs (GON) en inclusief onderwijs (ION)

Sommige leerlingen met bijzondere hulpvragen kunnen gewoon onderwijs volgen met hulp vanuit het buitengewoon onderwijs. Personeelsleden van het buitengewoon onderwijs helpen de leerling, de ouders, de klasleraar, … Zij helpen de school in het voorzien van de redelijke aanpassingen die de leerling nodig heeft. De aard van de ondersteuning wordt in overleg bepaald.

Het krijgen van deze ondersteuning is een recht dat verleend wordt aan sommige leerlingen. Men kan je dus niet verplichten om deze ondersteuning te aanvaarden. Maar we raden aan om het te zien als een extra hulp die je dan mag gebruiken.

Om deze ondersteuning te bieden, krijgt de school voor buitengewoon onderwijs (les)uren of lestijden toebedeeld vanuit het geïntegreerd onderwijs (GON). Voor het bieden van ondersteuning bij een leerling met een verstandelijke beperking5 krijgt de school (les)uren of lestijden vanuit het Inclusief onderwijs (ION).

De overstap naar gewoon onderwijs met ondersteuning via GON of via ION kan je op twee manieren maken:

 1. Je volgde les in het buitengewoon onderwijs en keert terug naar het gewoon onderwijs;

 2. Je volgde geen les in het buitengewoon onderwijs. Na overleg tussen school, ouders en CLB besluit men dat je extra hulp vanuit buitengewoon onderwijs kan gebruiken.

8.2.1.1 Toelating tot geïntegreerd onderwijs (GON) of inclusief onderwijs (ION)

8.2.1.1.1 Van buitengewoon onderwijs naar gewoon onderwijs met GON of ION

 • Na terugkeer uit buitengewoon onderwijs wordt soms GON of ION toegekend. Dit is niet altijd en automatisch zo! Wie in aanmerking komt voor GON of ION, staat duidelijk omschreven in de regelgeving. Bovendien gaat het CLB na of de school en de leerling GON of ION nodig hebben. Men gaat ook na of de GON of ION wel voldoende is voor leerling en schoolteam. Dit doet het CLB in overleg met ouders en school, door middel van een ‘handelingsgericht traject’ (zie punt 5.3.) Zaken die meespelen kunnen bijvoorbeeld zijn: de vorderingen in je vroegere school, je mogelijkheden, het advies dat er gegeven werd over het verder volgen van buitengewoon onderwijs, de aanpassingen die de school kan doen, ... ;

 • Indien de leerling het gemeenschappelijk curriculum kan volgen, heft het CLB het oude verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs definitief op. Het CLB maakt dan een ander officieel document op: een ‘gemotiveerd verslag.’ Het CLB maakt het gemotiveerd verslag op in samenspraak met school, ouders/leerling, … . Dit gemotiveerd verslag is nodig om ondersteuning vanuit GON te krijgen;

 • Een leerling die les volgde in het type basisaanbod van het buitengewoon onderwijs (voor meer uitleg over de types van het buitengewoon onderwijs, zie 8.2.2.1.), moet daar minimaal negen maanden hebben les gevolgd om voor GON in aanmerking te komen;

 • Indien de leerling het gemeenschappelijk curriculum niet kan volgen, wordt het oude verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs niet opgeheven. De school kiest er dan voor om na overleg tussen school, CLB en ouders een individueel aangepast curriculum uit te tekenen. Hierbij maakt ze leerdoelen op maat van de leerling. Het doel van een individueel aangepast curriculum is de leerling zo ver mogelijk te krijgen in zijn ontwikkeling. Het behalen van een getuigschrift is niet de eerste prioriteit, maar is niet uitgesloten. Dit individueel aangepast curriculum kan – indien nodig en wanneer de wetgeving dit toelaat – ondersteund worden met GON of ION.

8.2.1.1.2 Van gewoon onderwijs naar gewoon onderwijs met GON

 • Sommige leerlingen kunnen onmiddellijk geïntegreerd onderwijs (GON) volgen. Wie in aanmerking komt voor GON, staat duidelijk omschreven in de regelgeving;

 • Het CLB maakt een officieel document op: een ‘gemotiveerd verslag.’ Zonder dit gemotiveerd verslag kan de GON niet worden opgestart. Het CLB maakt het gemotiveerd verslag op in samenspraak met school, ouders/leerling, … ;

 • Om in aanmerking te komen voor GON-ondersteuning type basisaanbod, moet je echter eerst 9 maanden les hebben gevolgd in buitengewoon onderwijs.

8.2.2 Buitengewoon onderwijs

8.2.2.1 Wat is buitengewoon onderwijs?

Soms besluiten school, ouders en CLB dat de aanpassingen die nodig zijn om een leerling het gemeenschappelijk curriculum te laten volgen in het gewone onderwijs onvoldoende zijn of onredelijk. Dit gebeurt in principe altijd na een ‘handelingsgericht traject’ (zie punt 5.3). Men besluit dan de leerling een recht op toegang tot buitengewoon onderwijs toe te kennen. Buitengewoon onderwijs is een recht. Het kan slechts heel zelden verplicht worden. Een terugkeer uit buitengewoon onderwijs naar gewoon onderwijs is altijd mogelijk. Soms zijn er hierbij bijzondere voorwaarden;

Het buitengewoon onderwijs is verdeeld in verschillende types in basisonderwijs. In secundair onderwijs zijn er types en onderwijsvormen. In elk type en in elke onderwijsvorm zijn er bijzondere aandachtspunten.

8.2.2.2 Verslag voor toelating tot het buitengewoon onderwijs

Als de ouders akkoord zijn met het feit dat de nodige aanpassingen onvoldoende of onredelijk zijn, dan maakt het CLB een verslag voor de toelating tot het buitengewoon onderwijs. Heel uitzonderlijk doen het CLB dit ook op eigen initiatief. Het verslag is eigendom van de ouders. De ouders kunnen vrij een school kiezen. Zij kunnen echter enkel inschrijven in het type (en opleidingsvorm voor buitengewoon secundair onderwijs) dat het verslag vermeldt.

Het verslag kan geëvalueerd worden en kan nadien opgeheven worden. Hierbij geldt:

 • Het CLB kan op eigen initiatief, op vraag van de ouders of op vraag van de school, het verslag opheffen. Vooraleer we het verslag opheffen, is er overleg;

 • Als een kind les volgt in het type basisaanbod, dan moeten de school voor buitengewoon onderwijs en het CLB van die school het verslag evalueren. Dit gebeurt na maximum 2 schooljaren in het basisonderwijs, en ten laatste na de opleidingsfase in het secundair onderwijs;

  • Soms besluit men dat de leerling best nog langer les volgt in de school voor buitengewoon onderwijs. We streven hier ook naar een akkoord met de ouders. Dan maakt het CLB een nieuw verslag. Heel uitzonderlijk maakt het CLB op eigen initiatief een verslag op;

  • Soms heft men het verslag op. Het kan niet meer gebruikt worden om ingeschreven te blijven of in te schrijven in een school voor buitengewoon onderwijs. De leerling moet dan terug les volgen in gewoon onderwijs. Hier kan hij ondersteuning krijgen via GON (zie boven) indien hij in het basisonderwijs zit.

8.3 Meningsverschillen?

Alvorens zich tot andere instanties te wenden, is het belangrijk om terug met CLB-medewerkers, CLB-directie, school en eventuele andere partners in overleg te gaan. Vaak leidt dit tot oplossingen. Ook hier blijven wij het welzijn van het kind centraal stellen. Mocht dit geen oplossing bieden dan kunnen ouders een bemiddelingsverzoek indienen bij de Vlaamse Bemiddelingscommissie als er discussie is omtrent het afleveren van een verslag of een melding maken bij het Interfederaal Gelijkekansencentrum wanneer er onenigheid is omtrent de redelijkheid van aanpassingen.

8.3.1 Onenigheid over het afleveren van een verslag

Bij onenigheid tussen ouders, school en CLB over het afleveren van het verslag kan, op initiatief van een van de betrokken partijen, een beroep gedaan worden op een Vlaamse Bemiddelingscommissie.

De commissie bemiddelt om een consensus te bereiken tussen de partijen. Een bemiddelingsverzoek kan alleen worden ingediend nadat het CLB samen met alle betrokkenen nader bekeken heeft wat de leerling nodig heeft, en of de nodige aanpassingen onvoldoende of onredelijk zijn. In geval je de vraag tot bemiddeling als ouder stelt, kan dit enkel na het doorlopen van bestaande procedures van de school of het CLB.

Je CLB-medewerker zal je hier meer informatie over kunnen geven.

8.3.2 Betwisting in verband met redelijkheid van aanpassingen

Bij betwisting in verband met de redelijkheid van aanpassingen kunt u zich wenden tot het Interfederaal Gelijkekansen centrum. Het Interfederaal Gelijkekansencentrum is het onafhankelijk mechanisme voor België voor de bekendmaking, bescherming en opvolging van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Wie vragen heeft over het M-decreet, over redelijke aanpassingen, of wie een melding wil maken over problemen om redelijke aanpassingen te verkrijgen, kan het Centrum bereiken via: www.diversiteit.be/contact.

    1. Multidisciplinair dossier

Hier vind je meer informatie over je dossier. Officieel heet dat het multidisciplinair dossier. We geven de belangrijkste puntjes weer. Jij of je ouders kunnen zeker meer informatie vinden via het internet:

 • www.ond.vlaanderen.be/wetwijs ? [zoek via een lijst met zoekwoorden] … klik op letter [M] ? [multidisciplinair dossier (clb)] ? [Omzendbrief CLB/2008/02 van 18/11/2008].

Voor meer informatie kun je zeker ook terecht bij je eigen CLB-medewerker.

9.1 Wat staat er in mijn dossier?

Voor iedere leerling leggen we een dossier aan. Dit dossier bevat onder meer:

 • administratieve gegevens: je naam, klas, adres, de telefoonnummers van je ouders, …;

 • gegevens over de verplichte begeleiding in het kader van de preventieve gezondheidszorg naar aanleiding van een algemeen of gericht consult, (zie 6.2.1 Preventieve gezondheidszorg);

 • gegevens over de vaccinaties;

 • gegevens over de profylactische maatregelen (zie 6.2.2 Besmettelijke ziekten);

 • gegevens over de verplichte begeleiding bij ongewettigde afwezigheden;

 • verslagen van gesprekken;

 • resultaten van testen.

9.2 Wie krijgt toegang tot mijn dossier?

Het CLB-team

Sommige gegevens kunnen – in het belang van betrokkenen - voor bepaalde CLB-medewerkers ontoegankelijk gemaakt worden. Dit gebeurt op verzoek de bekwame minder- of meerderjarige leerling. Dit verzoek kan er ook komen van ouders en opvoedingsverantwoordelijken. Dit gebeurt in eigen naam of in naam van de niet-bekwame minder- of meerderjarige leerling. Soms zijn de gegevens ook niet toegankelijk om de rechten van ‘derden’ te vrijwaren. Ook kan het voorkomen dat een CLB-medewerker ambtshalve in uitzonderlijke gevallen geen toegang meer heeft.

De leerling zelf en de ouders

De bekwame minderjarige leerling of de meerderjarige leerling heeft recht op toegang tot zijn dossier. Maar er zijn enkele uitzonderingen op die regel. Staat er in het dossier bv. informatie die enkel over een derde gaat, dan is daar geen toegang toe. Over de andere wettelijke uitzonderingen kan je CLB-medewerker je meer vertellen.

Toegang tot het dossier vindt altijd plaats onder begeleiding van een CLB medewerker.

Als je niet bekwaam bent, zijn het in principe je ouders die het toegangsrecht uitoefenen. Ook voor hen gelden bovenstaande uitzonderingen. Daarbij komt nog de bepaling dat ouders geen recht hebben op de contextuele gegevens die over de andere ouder gaan.

Ouders hebben daarbuiten altijd een toegangsrecht tot de gegevens die enkel henzelf betreffen.

Meer informatie vind je in de folder “Je dossier in het CLB”.

De leerling, bijgestaan door een vertrouwenspersoon

De leerling kan het recht op toegang zelfstandig uitoefenen of zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon die

 • meerderjarig is;

 • op ondubbelzinnige wijze door de leerling aangewezen is;

 • niet rechtstreeks betrokken is bij de jeugdhulpverlening;

 • beschikt over een uittreksel uit het strafregister dat een model 2 omvat.

Op dit recht op bijstand door een vertrouwenspersoon zijn er wettelijke uitzonderingen. Over deze wettelijke uitzonderingen kan je CLB-medewerker je meer vertellen.

9.3 Wie is de eindverantwoordelijke voor het dossier?

De ‘eindverantwoordelijkheid’ voor de gegevens in het dossier ligt bij de directeur van het CLB. Voor het verwerken van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, ligt die eindverantwoordelijkheid bij de verantwoordelijke beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg van het centrum.

9.4 Wat gebeurt er met mijn dossier als ik van school verander?

Als je ooit van school verandert, bezorgt het CLB van je oude school het dossier aan het CLB van je nieuwe school/ school. De directeur van het CLB van je laatste school is de ‘eindverantwoordelijke’ voor deze overdracht.

9.5 Ik wil niet dat het dossier aan het nieuwe CLB wordt bezorgd

9.5.1 Sommige gegevens moeten we bezorgen!

Er zijn gegevens die we aan het nieuwe CLB moeten bezorgen, namelijk:

 • je identificatiegegevens (bv. adres, geboortedatum, …);

 • de vaccinatiegegevens ;

 • de gegevens in het kader van de algemene en de gerichte consulten en de medische onderzoeken ;

 • de gegevens in het kader van de leerplichtbegeleiding (schoolverzuim);

 • het verslag voor toegang buitengewoon onderwijs;

 • het gemotiveerd verslag voor leerlingen die recht hebben op GON.

9.5.2 Wie kan verzet aantekenen?

Tegen het overdragen van andere gegevens kun je ‘verzet aantekenen.’ Hierbij geldt de volgende vuistregel:

 • Ben je zelf 12 jaar of ouder en bekwaam? Je tekent zelf verzet aan;

 • Ben je jonger dan 12 jaar? Je ouders tekenen verzet aan.

9.5.3 Hoe teken ik verzet tegen overdracht aan?

Dit verzet moet schriftelijk ingediend worden bij de CLB-directeur van het ‘vorige’ begeleidende CLB binnen een termijn van 10 dagen nadat de geplande overdracht aan de ouders of de leerling is meegedeeld.

9.6 Mag het CLB gegevens aan anderen bezorgen?

Het CLB en CLB-medewerkers mogen enkel in het belang van de leerling gegevens uit het multidisciplinair dossier aan anderen bezorgen. Het is slechts in een aantal gevallen mogelijk. Voor onze samenwerking met de school mogen we bijvoorbeeld wel gegevens doorgeven.

In onze samenwerking met de school geven we zeker niet alle gegevens door. We doen dit enkel voor gegevens die de school nodig heeft om jou op een passende manier te begeleiden. We gaan dit ook op voorhand met jou bespreken. Bij het doorgeven van deze gegevens houden we rekening met onze werkingsprincipes (zie 3. Werkingsprincipes)

9.7 Vernietiging van de gegevens uit het multidisciplinair dossier

9.7.1 Dossiers van leerlingen uit het gewoon onderwijs

 • De multidisciplinaire dossiers worden door het CLB bewaard tot ten minste tien jaar na de datum van het laatst uitgevoerde consult of vaccinatie;

Bijvoorbeeld: Het laatste consult wordt uitgevoerd op 10 februari 2015. Het dossier blijft zeker bewaard tot en met 10 februari 2025;

 • Bovendien mag je dossier niet vernietigd worden voor je 25 jaar bent geworden. In bovenstaand voorbeeld betekent dit dat je op 10 februari 2025 25 jaar moet zijn. Anders mogen we je dossier niet vernietigen;

 • Na die periode mag de directeur van het CLB beslissen dat de dossiers vernietigd worden. De procedure daarvoor moet hij correct volgen.

9.7.2 Dossiers van leerlingen uit het buitengewoon onderwijs

 • Dossiers van leerlingen die hun allerlaatste schooljaar les volgden in het buitengewoon onderwijs worden langer bewaard. Deze dossiers mogen pas vernietigd worden als deze leerlingen minimum 30 jaar zijn. Ook hier mag het pas 10 jaar na het laatste consult.

9.7.3 Rijksarchief

Een heel beperkt aantal dossiers wordt permanent bewaard en kan worden overgedragen aan het Rijksarchief. Ook hiervoor is er een procedure. Als een dossier daar terechtkomt, wordt het ook daar met respect voor de privacy behandeld.

9.8 Informatieplicht in verband met het multidisciplinair dossier

De CLB-directeur moet ervoor te zorgen dat jij en je ouders op gepaste wijze over het dossier worden geïnformeerd.

Als er, na overleg met het CLB, ‘betwisting’ is over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (schending van de privacy), dan kan men zich wenden tot:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Hoogstraat 139 – 1000 Brussel

Tel.: 02 213 85 40

    1. Klachtenprocedure

Voor klachten over het CLB (behalve de klachten met betrekking tot het beroepsgeheim van de CLB-personeelsleden) gelden dezelfde bepalingen als die voor de school. Ze zijn opgenomen in de zogenaamde “algemene klachtenprocedure” van het centrumreglement.

Heb je een klacht over het beroepsgeheim van de CLB-personeelsleden, dan geldt de volgende procedure.

 • Klachten over de werking van het CLB of over een concrete handeling of beslissing van een personeelslid, moeten kort na de feiten gemeld worden aan de directeur van het CLB en met hem besproken worden;

 • Komt men na overleg met de directeur niet tot een akkoord, dan kan men schriftelijk klacht indienen bij de directeur van het CLB;

 • Binnen een termijn van 10 kalenderdagen stuurt de directeur de klager een ontvangstbevestiging waarin hij informatie geeft over de behandeling van de klacht;

 • De directeur start een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht. Na het onderzoek stuurt hij de klager een brief met een samenvatting van het onderzoek en zijn gemotiveerde bevindingen over de klacht. Als de klacht afgewezen wordt, brengt hij de klager hiervan op de hoogte met een motivatie;

 • De directeur behandelt de klacht binnen een termijn van 45 kalenderdagen na ontvangst van de klacht;

 • Deze klachtenprocedure schorst de beslissingen waartegen klacht ingediend wordt niet op.

    1. Ik ben niet langer ingeschreven in mijn school. Welk CLB begeleidt me?

 • Als je van school verandert (bv. bij overgang van lager naar secundair onderwijs) blijven we bevoegd en verantwoordelijk om je te begeleiden. Dat blijft zo tot je in een nieuwe school met een nieuw CLB bent ingeschreven;

 • Ook als je uitgesloten werd van school, blijven we beschikbaar voor jou tot je een nieuwe school gevonden hebt. In de zoektocht naar een nieuwe school moeten je ouders en jij wel actief meewerken.

Modelformulier privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal

Weigering tot het maken van beeldmateriaal

Beste ouder(s),

Het kan gebeuren dat de school of een tv-ploeg foto’s, video- of televisieopnames van leerlingen maakt tijdens verschillende evenementen in de loop van het schooljaar. Die gebruiken we voor onze schoolwebsite en we illustreren er onze publicaties mee. Door dit document te ondertekenen, geeft u hiervoor toestemming. Waarvoor dank.

Bedenkt u zich in de loop van het schooljaar en vraagt u ons om bepaalde beelden te verwijderen, dan geven we daar onmiddellijk gevolg aan overeenkomstig de privacywet.

Met vriendelijke groeten,

E. Coekaerts

Directeur

? Ik geef hierbij GEEN toestemming aan de school om tijdens het schooljaar 2016-2017

? Ik geef hierbij WEL toestemming aan de school om tijdens het schooljaar 2016-2017

vanaf 1 september beelden van ……………………………………………………………………...…. (naam van leerling)

te maken.

Datum Handtekening ouder

Weigering tot het publiceren van beeldmateriaal

? Ik geef hierbij GEEN toestemming aan de school om tijdens het schooljaar 2016-2017

? Ik geef hierbij WEL toestemming aan de school om tijdens het schooljaar 2016-2017

vanaf 1 september beelden/foto’s van ………………………………………………………….……. (naam van leerling)

te publiceren op de website of folder.

Datum Handtekening ouder

Afzonderlijk document: ziekte, ongeval en medicatie

Beste ouder(s)

De laatste jaren wordt steeds meer aan het schoolpersoneel gevraagd om toe te zien op de inname van medicatie op school. Daarom hadden wij daarover graag de volgende afspraken gemaakt:

 • vermijd zoveel mogelijk dat uw kind medicatie op school moet nemen;

 • is dit toch absoluut nodig, laat dan onderstaand attest door de behandelende arts invullen;

 • het schoolpersoneel kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden voor bijwerkingen die de leerling kan ondervinden na het correct innemen van medicatie op school.

Met vriendelijke groet,

De directeur

Attest van de behandelende arts, te overhandigen aan de leerkracht/school

Naam van de leerling: ………………………………………………………………………….………..

Naam van de medicatie: ………………………………………………………………………….………..

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Dosis: ……………………………………………………………………………………

Wijze van inname: ……………………………………………………………………………………

Tijdstip van inname: ……………………………………………………………………………………

Periode van inname : van ....................... tot …………..………… [ datum ]

Bewaringswijze van het geneesmiddel: ……………………………………………………………………….

Tijdstip van inname medicatie op school:…………………………………………………………………………….……

Stempel en handtekening arts Handtekening ouder(s)

Ingeval van toediening van medicatie bij een tijdelijke ziekte waarbij door de arts voorgeschreven medicatie in een welomschreven periode nodig is, kunnen de ouders dit attest UITZONDERLIJK zelf invullen en ligt de verantwoordelijkheid bij de ouders.

Pedagogisch project en schoolreglement vanaf 1 september 2016

Ondergetekenden (naam ouder(s))

____________________________________________

____________________________________________

en (naam van de leerling(e)),

____________________________________________

uit klas _____________________________________

van school ___________________________________

bevestigen hierbij het schoolreglement voor het schooljaar 2016-2017 en het pedagogisch project

ontvangen te hebben en te ondertekenen voor akkoord.

te __________________________________________

op___________________________________

Handtekening(en)

De leerling(e) __________________________________

De ouder(s) ____________________________________

____________________________________

1 overgangsmaatregel schooljaar 2016 – 2017 : Indien het verslag nog niet klaar is op het moment van de inschrijving volstaat het een voorlopig document van het C.L.B. te overhandigen, waaruit blijkt dat het handelingsgericht diagnostisch proces is doorlopen, maar dat het verslag nog niet werd gefinaliseerd. Het verslag moet op de nieuwe school zijn bij de start van de effectieve lesbijwoning!

22 Lichamelijke opvoeding: als een leerling om medische redenen bepaalde oefeningen of het geheel van het vak lichamelijke opvoeding, dat tenslotte tot de basisvorming behoort, niet kan volgen, blijft het verplicht dat de leerling op zijn minst de cursus theoretisch benadert op de wijze waartoe de vakleraar beslist.

3 de personen die het ouderlijk gezag over een leerling uitoefenen of in rechte of in feite een leerling onder hun bewaring hebben;.

4 Het gemeenschappelijk curriculum bevat de leerdoelen die je hiervoor moet bereiken. Het gaat over alles wat je moet kennen en kunnen om een diploma of studiebewijs te krijgen. Leerlingen die een ‘gemeenschappelijk curriculum’ volgen en hiervoor slagen, hebben recht op een getuigschrift of diploma.

5 Dit indien de leerling een verslag type 2 krijgt vanwege het CLB.