Huiswerk

Huiswerk ligt in het verlengde van het leerproces wat in de klas is gestart. Het vormt de brug tussen de school en de ouders.

Via ons huiswerkbeleid willen we spanningen en conflicten vermijden en inspelen op de individuele behoefte van de leerlingen. Omwille van de verschillende doelstellingen die we met ons huiswerk kunnen bereiken engageren we ons om een grote diversiteit aan te bieden. Het huiswerk beperkt zich niet tot het opgeven van een taal- of rekenoefening of het leren van een les. Ook andere opdrachten, die de gewoontevorming en het zelfstandig werken bevorderen komen aan bod.

Niet alle kinderen zijn gelijk. Met hun individuele verschillen willen we rekening houden en dit kan slechts door het huiswerk te differentiëren. Dit wil niet zeggen dat alle taken moeten gedifferentieerd worden, maar vaak zal een bepaald kind meer gebaat zijn bij een remediërende huistaak, op voorwaarde dat ze niet als extra belasting wordt opgelegd.

De verwachtingen naar de ouders toe worden eenvoudig en duidelijk verwoord en toegelicht tijdens de jaarlijkse infovergadering. Het schoolteam engageert zich hier om een eenduidigheid te brengen. Waar ouders te kort schieten kan de zorgjuf hulp bieden.

Bij het huiswerk is het niet de kwantiteit, maar de kwaliteit die voorop moet worden gesteld. Het leerproces is belangrijker dan wat er wordt geleerd. Zich een leer- en werkhouding aanmeten is daarbij essentieel. De huistaak wordt in het klasboek van de leerkracht vermeld.

Op bepaalde dagen zijn de leerlingen huiswerkvrij: Sinterklaas, communie en alternatieve feesten, schoolse activiteiten, woensdagnamiddag en vrijdag (zie schema).

Engagement rond zelfstandig werken:

We vinden het als team heel belangrijk dat onze leerlingen zelfstandig leren werken. Zelfstandig werken is geen synoniem van individueel werken en kan dus ook per 2 of meerdere leerlingen samen (groepsopdrachten). Het is de bedoeling dat zij hierin leren plannen, organiseren, uitvoeren en zichzelf evalueren. Via de aanzetten in de klas stimuleren wij onze huiswerkopdrachten dan ook zo dat we deze doelstellingen kunnen bereiken.

Wat doen we als huiswerk niet werd gemaakt?

 • we vragen de reden
 • we noteren dit in de schoolagenda van het kind
 • we geven het kind uitstel tot morgen
 • indien hierna blijkt dat het huiswerk nog niet is gemaakt, zal het kind dit doen tijdens de speeltijd op school

Verwachtingen naar de ouders:

Wel:

 • goede omstandigheden waarin het huiswerk kan gemaakt worden
 • een positieve ingesteldheid en het kind aansporen tot verzorgd werken
 • controleren of het huiswerk gemaakt is
 • in geval van problemen, signaleren aan de leerkracht
 • al eens een les overhoren

Niet:

 • dat de ouders uitleg geven aan hun kind
 • dat de ouders het huiswerk verbeteren
 • dat de ouders de gestelde problemen maar zelf moeten oplossen

Tips

 • Spreek op voorhand met je kind af wanneer het huiswerktijd is.
 • Laat je kind het huiswerk altijd op een vaste, rustige plaats maken.
 • Geef je kind tips om schema's en toetsen te maken.
 • Zoek een evenwicht tussen 'helpen' en 'loslaten'.
 • Leer je kind geleidelijk zelfstandig werken.
 • Zoek tijdig hulp als het met het huiswerk niet wil vlotten; bespreek het met de leerkracht of met de CLB-medewerker